Vuonan

Min birra – Om oss

Ivgu Sámesearvi er medlem av Norske Samers Riksforbund (NSR). Hovedtyngden av medlemmene bor i Gáivuotna-Kåfjord, men vi har medlemmer fra andre kommuner i Nord-Troms og utflytta kåfjordinger i Tromsø og andre steder. I tillegg til valgarbeid samarbeider vi med andre foreninger og institusjoner om arrangementer, bl.a. feiringen av Sámi álbmotbeaivi, 6 februar. Vi har også drevet fram ulike prosjekter omkring lokal historie og kultur. For eksempel har GS vært hoveddrivkraften bak å få lyngenkofta fram i dagen og i bruk igjen. Foreninga ble stiftet den 26. april 1977 og het den gang Ålmmáivággi Sámiid Særvi.

Styret
Leder: Henrik Olsen , henrik@nordligefolk.no, tlf 90 77 52 19
Kasserer: Tor Mikalsen
Styremedlem: Kjellaug Isaksen
Styremedlem: Håkon Eriksen
Styremedlem: Mary Mikalsen Trollvik

1. Varamedlem: Geir-Tommy Pedersen
2. Varamedlem: Edel Olsen
3. Varamedlem: Lars Nilsen

Revisor: Fred Are Nilsen

Sist endret på årsmøtet 31. mars 2006

Navn
§ 1. Lokallagets navn er Gáivuona Sámesearvi (GS).

Formål
§ 2. Gáivuona Sámesearvi er tilsluttet Norgga Samiid Riikkasearvi/ Norske Samers Riksforbund (NSR). Gáivuona Sámesearvi er partipolitisk og religiøst uavhengig.

Gáivuona Sámesearvi har i oppgave å:
– arbeide for å styrke og utvikle vårt samiske språk og kultur.
– arbeide for å styrke rettighetene for samene som folk slik at reell selvråderett oppnås.
– arbeide for at grunnlaget for sjøsamiske næringer opprettholdes og utvikles på egne premisser, både kulturelt, territorielt og ressursmessig
– arbeide for at NSRs syn skal få gjennomslag i Sametinget.

 

Medlemskap
§ 3. Som medlemmer opptas alle som støtter Gáivuona Sámesearvi og NSRs formål. Et medlem i GS kan ikke være medlem i andre lokallag av NSR. Utmelding fra NSR må skje skriftlig.

§ 4. Medlemmer som bryter med GS eller NSRs formålsparagraf kan fratas medlemskapet av styret i GS. Eksklusjonen kan ankes til årsmøtet.

Årsmøtet
§ 5. Årsmøtet er Gáivuona Sámesearvis høyeste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av april. Innkalling med saksliste sendes medlemmene senest 14 dager før årsmøtet. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 7 dager før årsmøtet. På årsmøtet har alle medlemmer stemmerett forutsatt at medlemskontingenten er betalt.

§ 6. Årsmøtet skal behandle:
€- Årsmelding fra foregående år
– Revidert regnskap fra foregående år.
– Saker styret fremmer
– Saker fremmet av medlemmene for styret senest 7 dager før årsmøtet.
– Valg av leder, fire styremedlemmer og tre varamedlemmer, rangert fra 1.-3.
– Valg av revisor med vara
– Valg av representanter til organer i Ája samisk senter
– Valg av valgkomité bestående av leder og to medlemmer.
– Valg av delegater til NSRs landsmøte.
– Medlemskontigentens størrelse

§ 7. Ekstraordinært årsmøte kan avholdes dersom et flertall i styret eller 1/3 av medlemmene finner det nødvendig. Kun saker som ligger til grunn for innkallelsen behandles av det ekstra ordinære årsmøtet.

Medlemsmøtet
§ 8. Styret innkaller til medlemsmøte ved behov. Det skal også innkalles til medlemsmøte dersom 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling sendes medlemmene senest 7 dager før medlemsmøtet.

Styret
§ 9. GS har et styre på fem medlemmer med tre rangerte varamedlemmer.
Styret skal bestå av leder, nestleder, sekretær, kasserer og ett styremedlem. Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede.

§ 10. Styret leder GS virksomhet mellom årsmøtet og uttaler seg på vegne av GNSR.

§ 11. Styret kan velge et arbeidsutvalg, bestående av leder, nestleder og et styremedlem. Mandat fastsettes av styret.

§ 12. Styret kan nedsette egne utvalg. Mandat fastsettes av styret.

Valgkomite
§ 13. Valgkomiteen innstiller overfor årsmøtet på valg av styret, studieutvalg og revisorer. Styret innstiller overfor årsmøtet på valg av valgkomité.

Revisor
§ 14. Revisor skal revidere lagets regnskap og avgi revisjonsberetning overfor årsmøtet. Revisorene kan ikke være medlemmer av styret.

Vedtektsendring og oppløsning
§ 15. Endringer av vedtekter kan bare foretas på årsmøtet når forslag om endringer foreligger i innkallelsen. Slikt vedtak krever 2/3 flertall på årsmøtet.

§ 16. En oppløsning av GS må vedtas på to følgende ordinære årsmøter. Et vedtak om oppløsning krever ¾ flertall på begge årsmøtene. Ved oppløsning tilfaller arkivet Norgga Samiid Riikkasearvi – NSR. Eventuelle eiendeler laget disponerer bør overføres til andre lokale samiske sammenslutninger.

1 Innledning

Gáivuona Sámesearvi har hatt et godt arbeidsår, uten store eller vanskelige saker. Vi rundet 30 år, og markerte dette på dertil egnet måte. I starten av 2008 var vi medarrangør for en svært vellykket markering av 6. februar, der konsert med Mari Boine og Generasjonskoret Buolvat var det store høydepunktet.

 

Styret har avholdt tre ordinære styremøter og to arbeidsmøter i perioden. Styret har vært orientert, og har engasjert seg i arbeidet i Sametinget og i spørsmål som NSR har vært opptatt av i perioden. Den nye valgordninga til Sametinget har vært en sentral sak.

Medlemsutviklinga i laget er stabil med 28 i 2007, mot 30 i 2006.

Saker som foreninga har arbeidet med

– Gáivuona Sámesearvi har gjennom en pressemelding støtta opprør mot oppdrett i Kåfjord.
– Den nye valgordninga til Sametinget har vært en sentral sak i perioden.
– Gáivuona Sámesearvi har gitt uttalelse til Kåfjord kommunes tospråklighetsplan.
– Foreninga ga egen høringsutalelse om den planlagte høyspentledninga fra Balsfjord til Hammerfest.
– Foreninga har gitt uttalelse i NRK Sámi Radio om utspill fra FRP om samer i Kåfjord.

Følgende leserbrev og pressemeldinger har Tor Mikalsen sendt som Sametingsrepresentant i årsmeldingsperioden:

– Lys i kæm sine hus? Leserbrev som kritiserer fiskeriminister Helga Pedersens standpunkt om fortsatt kvotekjøp for båter under 15 m i stortingsmeldingen om strukturpolitikk for fiskeflåten. Sendt 20.05.07. Trykket i mange aviser.
– Svar til Helga Pedersen. Leserbrev som repliserer Helga Pedersens svar til Lys i kæm sine hus? Sendt 29.05.07. Trykket i Vesterålen Online (VOL).
– En moderne planlov og urfolkshensyn.. Leserbrev som forsvarer at Sametinget skal få innsigelserett i arealsaker. Sendt 27.06.07. Trykket i en rekke aviser. Fikk bl.a. side 3 i Nordlys.
– Nord-Troms styrkes på Sametinget. PRM om den nye valgordningen som blir å gjelde fra høsten 2009. Sendt Oppslag i FIN 06.10.07.
– Resultater i Nord-Troms. PRM 18.09.06 om NSRs politiske ressultater etter to år ved makta på sametinget. Oppslag i FIN 04.12.07.
– Jordbrukspolitikk på Sametinget. PRM om Sametingets nye melding om samisk jordbruk.. Ingen oppslag.
– Applauderer kystfiskeutvalget.. PRM om at kystfiskeutvalget for Finnmark sin innstilling blir viktig for Troms også. Oppslag i FIN og Sagat 21.02.08. Leserbrev med samme innhold sendt 04.03.08. Trykket i flere aviser.
Sametinget som miljøfyrtårn. PRM sendt 02.03.07 etter innlegg under Sametingets plenum. Oppslag i NRK Sámi Radio 01.03.08.
– Støtter Sametinget Mapuche-indianerne? Oppslag i Avvir 28.02.08 etter replikk til presidenten under Sametingsrådets beretning på sametingsplenum.
– Steng Snøhvitanlegget.. Oppslag i Sagat 01.03.08 etter innlegg under Sametingets plenum.
– Klimaendringer, biodrivstoff og urfolk. Leserbrev på bakgrunn av innlegg under Sametingets plenum. Kritiserer lovforslaget om tvungen innblanding av biodrivstoff fordi det kan føre til mer hugging av regnskog. Sendt 07.03.08.
– Motorvei av strømlinjer fra Troms til Finnmark. PRM og leserbrev som advarer mot ny 420 KV kraftlinje. Sendt 07.03.08.Trykket i flere aviser.

Arrangementer

30-års jubileum

Gáivuona Sámesearvi rundet 30 år, og markerte dette etter årsmøtet 31. mars 2007 med jubileumsfest på Sjøbua, med sauhau på menyen. Vi hadde besøk av leder i NRS Silje Muotka, og fra det første styret deltok Øystein og Gunnar Steinlien, og vi var omlag 30 på festen.

Nyttårsarrangement 2007

Toget med ođđabegallut gikk fra Storvollen til Sjøbus på Løkvoll, der de fikk servert Biđus. Det ser ut til at vi er inne i en hyggelig utvikling der flere deltar enn tidligere, både som Gallut og som tilskuere.

6. februar 2008

Gáivuona Sámesearvi samarbeidet med Ája Samisk Senter, Sametinget, Riddu Riđđu Searvi, Troms fylkes spesialbiblioteket, Samisk språksenter og Kåfjord kommune om et stort arrangement 6. februar 2008.

Følgene offisielle program ble gjennomført på Ája Samisk Senter
Kl 1000 Flaggheising,
Kl 1600 Åpning av duodjiutstilling ved leder for Manndalen husflidslag Grete Seppola
Kl 1630 – 1830 Kafe med salg av Bidus og tørrkjøttlapskaus
Kl 1900 Konsert med Mari Boine og Generasjonskoret Buolvat

Arrangementet var svært vellykkede, og økomomien ser ut til å gå i balanse! Spesielt trakk konserten mye folk. 102 betalende, i tillegg til barn, arrangører og kormedlemmer. Alle barnehagene i kommunen var på besøk på Ája Samisk Senter, og hadde eget program i tillegg til lunsj. Og vi har fått meldinger om at alle skolene hadde egne opplegg for elevene. Kåfjord kommune hadde i utgangspunktet satt av kr 15. 000 til arrrangementet, og overført disse midlene til språksenteret. Dette utgjorde en trygg basis for å gå i gang med å lage et arrangement for de samarbeidene partene. Kåfjord kommune bevilga til sammen kr 20.000, og Sametinget innvilga kr 30.000,-. Noen poster kan gå over budsjettene til skolene og barnehagene.

Vuonan.no

Hjemmesida vuonan.no er viktig informasjonskanal for sameforeninga og for arbeidet på Sametinget. Tor Mikalsen oppdaterer sida jevnlig med aktuelle saker. Vuonan.no driftes av Frifugl AS. Betalingen for nettløsningen i 2006 ble uteglemt, men Frifugl AS v/Ketil Berg valgte å sponse driften for det året. Dette er gledelig for foreninga og kommer godt med i en slunken kasse.

Representasjoner

På landsmøtet i NSR 22. – 24. juni 2007 i Bodø, deltok Camilla Brattland, Tor Mikalsen og Janne Hansen.

Tor Mikalsen og Cecilie Grape deltok på møte om den planlagte høyspentledninga fra Balsfjord til Hammerfest, i Skibotn 18.september 2007. Foreninga ga egen høringsutalelse til saka (se eget pkt)

Fungerende leder Janne Hansen representerte foreninga ved Samekonferansen til Troms Fylkeskommune 10. – 12. desember 2007, der framlegget av arbeidet til det nye samerettsutvalget blei lagt fram. Tor Mikalsen deltok for Sametinget.

Tor Mikalsen deltok for sametinget på Galdu sin konferansen om selvbestemmelse i Alta 4. – 6. februar 2008.

Tillitsvalgte

Styret som ble valgt på årsmøtet 31. mars 2007;

Leder: Camilla Brattland
Kasserer: Tor Mikalsen
Styremedlemmer: Siri Janne Koht, Henrik Olsen og Janne Hansen

1. vara: Cecilie Grape
2. vara: Bill Pedersen
3. vara: Jorunn Løkvold

I styremøte 26. apil ble Janne Hansen valgt som nestleder. Siri Janne Koht trakk seg fra styret 15. mai 2007, og 1. vara Cecilie Grape gikk inn i styret. Camilla Brattland trakk seg 24. august 2007. Janne Hansen ble konstituert som leder, Henrik Olsen som ny nestleder og Bill Pedersen gikk inn i styret.

Valgkomite: Leder Edel Olsen og Lars Nilsen
Revisor: Per Kristian Isaksen, vara Fred-Are Nilsen

Representanter på landsmøtet i NSR: (Valgt av styret) Camilla Brattland, Tor Mikalsen og Janne Hansen

Representanskapsmøtet i Ája Samisk Senter (samiske organisasjoner): Tor Mikalsen, Edel Olsen vara
Styret i Ája Samisk Senter (samiske organisasjoner): Tor Mikalsen, Anne Dalheim var

Sametingsrepresentant i Nord-Troms valgkrets (ikke på valg) Tor Mikalsen, Anne Dalheim vara

Framtidige utfordringer

Samerettsutvalget har lagt fram sin instilling for områdene Troms og sørover, og det vil være en viktig oppgave å se på de løsninger som er foreslått.

Kystfiskeutvalget har lagt fram sitt arbeid som omfatter Finnmark, og det vil være en utfordring å se hva som kan gjelde for Troms og sørover.

Vi står framfor et nytt sametingsvalg, og NSR sitt programarbeid har startet. Det er viktig å gi gode innspill til dette arbeidet.

Av lokale saker er det den planlagte høyspentledninga fra Balsfjord til Hammerfest som er aktuell.

———————————————————————————————-

Årsmelding 2006-2007

Innledning

Perioden for denne årsmeldinga er mars 2006 til mars 2007. Aktiviteten i perioden har vært mindre enn 2005 som jo var et valgår. Styret har i perioden avholdt 5 styremøter og behandlet 28 saker. Det var innkalt til ett medlemsmøte i perioden, men kun to personer møtte.

Gáivuona Sámesearvi hadde 30 medlemmer per 31.12.06, en nedgang på fire fra året før. Møteinnkallinger og informasjon både til styremøter og medlemsmøter sendes ut per e-post. Vi har nå 38 personer på vår e-postliste, men alle er ikke betalende medlemmer i 2006.

2 Foreningas arbeid

2.1 Saker foreninga har jobba med
På det første styremøtet konstituerte styret seg. Styret vedtok også en konkret fordeling av ca tjue enkeltoppgaver/temaer. Planen var at hele styret skulle være mer aktiv enn tidligere. Dette har fungert i noen tilfeller, men i andre tilfeller ikke.

Gáivuona Sámesearvi fremmet og fikk vedtatt en resolusjon på NSR sitt landsmøte om at Riddu Riđđu og Ája samisk senter må prioriteres på statstsbudsjettet.

Styret diskuterte ved flere anledninger om vi skulle satse på spesielle sjøsamiske markeringer i regi av sameforeninga under Riddu Riđđu Festivalá. Vi planla blant annet rokonkurranse, og samiske leker. Det ble ikke til at vi hadde noen egne arrangementer fordi alle var for mye involvert i festivalen på andre hold.
Foreninga sendte brev til Sametinget i forbindelse med saken om etablering av forsknings- og dokumentasjonssenter for grenselostrafikken i Tysfjord. Vi påpekte blant annet det har vært omfattende grenselostrafikk i Nord-Troms og at dette bør vies oppmerksomhet.

Leder deltok på seminar om organisasjonsform for Ája samisk senter. Han utarbeidet i etterkant et skriftlig innspill til organisasjonsform som ble styregodkjendt på mail. Innspillet var kritisk til Ájas organisering og drift i dag, og foreslo bl.a. at hele eller deler av Ája omorganiseres til en stiftelse og at bygningsmessig drift skilles ut fra kulturvirksomheten på senteret.

Vervesjef Lars Nilsen har bestilt verveblokker slik at vervingen endelig skal bli mer effektiv.

2.2 Mediesaker
Gáivuona Sámesearvi foreslo i en årsmøteuttalelse på forrige årsmøte at alle kommuner i Nord-Troms aktivt må bruke sine samiske stedsnavn. Det ble flere medieoppslag, blant annet i NRK Troms 05.04.06.
Følgende leserbrev og pressemeldinger har Tor Mikalsen sendt som Sametingsrepresentant i årsmeldingsperioden:
– Ledelsen i Fiskalaget svikter kysten. Leserbrev som kritiserer at fiskarlaget aksepterer oljeboring så nært land som 35 kilometer. Sendt 26.03.06. Trykket i flere aviser.
– Samisk i Storfjord gir domino-effekt. PRM om at dersom Storfjord kommune blir med i forvaltningsområdet for samisk språk vil dette kunne spre seg til andre kommuner i Troms. Oppslag i FIN og en gruppe nettaviser 05.04.06.
– Mister samisk radio i veitunneler. Oppslag i Ságat 17.08.06 etter henvendelse.
Sametinget må delta i fordelingen av distriktskvoter. PRM og leserbrev som er positiv til distriktskvoter. Sendt ut for NSR sentralt. 19.08.06. Trykket i bl.a. Nordlys.
– Al Gore, Barentshavet og ubehag. Leserbrev om oljeprodusenten Norges ansvar for klimaendringene. Sendt 09.09.06. Trykket i mange aviser..
– Statskog overser samerettsutvalget. PRM 18.09.06 ang. Statsskogs omfattende planer om turistanlegg i Skibotndalen. Oppslag i NRK Sámi Radio.
– Sats 17,5 millioner på fjordfiske. PRM om at Kåfjord kommune må bruke like store ressurser på fiske som det de hadde planlagt å bruke på lakseslakteriet i Djupvik før Aurora Lerøy valgte å flytte til Skjervøy. Oppslag i flere aviser 21-22.12.06.
– Olje for enhver pris. Leserbrev om dårlig oljevernberedskap langs kysten og hensynet til fiskeriene. Sendt 05.03.07. Trykket i flere aviser.
– Kunnskapsløst om joik. Leserbrev som kritiserer KrF og IKB sine holdninger til joik i Formannskapet. Sendt som leder i Gáivuona Sámesearvi 20.02.07. Trykket i flere aviser.
– SUF-ordningen vil bestå. PRM som forsvarer tildeling av midler på grunnlag av geografisk tilhørighet og ikke etnisitet. Sendt 15.03.07. Oppslag i flere aviser
– Rasende på ny strukturordning. Reaksjon på forslaget om å gi tillatelse til kjøp og sammenslåing av kvoter i flåtegruppen 11-15 meter. Oppslag I FIN 20.03.07 etter henvendelse til avisa.

3 Arrangementer

3.1 Nyttårsarrangement
Det tradisjonelle nyttårsarrangementet ”Ođđabestallo” (stalluráidu-nissetoget) i Manndalen ble arrangert som sedvanlig. Gáivuona Sámesearvi var i sin tid initiativtaker til arrangementet, og dekker utgiftene til premie m.m.. De siste årene har antall deltakere vært nedadgående, men i år var det stor oppslutning med ca 40 deltakere i raiden. Raiden ble denne gangen avsluttet utenfor Sjøburestanrangen og nissene fikk servert biđus inne etterpå.

3.2 Sámi álbmotbeaivi
Gáivuona Sámesearvi var administrativ hovedarrangør av samefolkets dag i 2007. Vi har stått for søknad, kommunikasjonen med kommunen og regnskap. Arrangementet var vellykket, men publikumsoppslutningen var noe lav med 50-60 mennesker, inkludert Kåfjordkoret. En positivt utvikling var at rammen for tilskudd fra kommunen i år ble økt noe. Dette har nok sammenheng med at vi utfordret og fikk kommunen til å delta mer aktivt i planleggingen.

4 Hjemmesida vuonan.no

En del nye opplysninger om GSS er lagt inn på vuonan.no. Blant annet ligger vedtektene og årsmeldingene nå på nett. Planen var også å få på plass samiskspråklige sider i 2006, men dette har ikke lyktes. Dette skyldes bl.a at leverandøren lenge hadde problemer med de samiske bokstavene. Nå gjenstår det å vurdere hvorvidt vi klarer å produsere/oversette artikler til samisk. Om vi først skal ha tospråklige, sider må det være ganske gjennomført med de fleste artikler på begge språk.

Hjemmesida har utviklet seg til å bli en god kanal for informasjon om det som skjer på Sametinget gjennom sameforeningas øyne. Den er et effektivt virkemiddel for å spre informasjon, pressemeldinger, legge ut stoff og formidle om samiske forhold og sameforeningas arbeid. Bloggen til leder og Sametingsrepresentant, Tor Mikalsen blir referert til av flere som en god kommentar på Sametingsplenumssaker og det er enkelt for medlemmene å holde seg oppdatert gjennom hjemmesida.

I perioden 25.03.06 til 25.03.07 hadde vuonan.no 3389 unike besøkende. Besøksgjennomsnitt per dag ligger på 12,2.

5 Representasjoner

NSRs landsmøte 2006, 18-20 juni i Varangerbotn/Tana: Camilla Brattland, Janne Hansen og Sara Lervoll var delegater. Tor Mikalsen, møtte som Sametingsrepresentant.
Seminar om barnehager på Ája 18. august, Tor Mikalsen.
Troms fylkeskommunes samekonferanse 26. og 27. oktober, Bill Pedersen (27.10).
Semiar om eierform, Ája samisk senter 27.10.07, Tor Mikalsen.
Seminar om Nils-Aslak Valkeapää i Skibotn 01.02.07, Tor Mikalsen som Sametingsrepresentant.

6 Tillitsvalgte

Styret:
Leder: Tor Mikalsen
Nestleder: Edel Olsen
Sekretær. Janne Hansen til 23.10.07*, Cecilie Grape fra 15. januar 2007.
Kasserer: Camilla Brattland
Styremedlem: Lars Nilsen
*Janne Hansen trakk seg fra styret 23.10.07.
1. vara: John Lyngstad
2. vara Cecilie Grape til 15. januar 2007. Bill Pedersen fra 15. januar 2007.
3. vara: Bill Pedersen til 15. januar 2007.
Regnskapsfører: Sauli Guttorm
Valgkomiteen: Henrik Olsen, leder. Bill Pedersen og Rita Lindvall, medlemmer.
Representanter i styret til Ája samisk senter:
Rita Lindvall* med Anne Dalheim som vara.
* Rita Lindvall har lenge hatt permisjon fra verv.
Camilla Brattland med John Lyngstad som vara.
Representantskapsmøte i Ája samisk senter: Tor Mikalsen. 1. vara Bill Pedersen, 2. vara Lene Antonsen.
Revisor: Per Kristian Isaksen.
Tor Mikalsen er sametingsrepresentant for NSR Nord-Troms, med Anne Dalheim som 1. vara.

————————————————————–

Årsmelding for Gáivuona Sámesearvi 2005-2006

1 Innledning

Perioden for denne årsmeldinga er januar 2005 til mars 2006. Aktiviteten i perioden har generelt vært svært høy, noe som bl.a. har sammenheng med Sametingsvalget høsten 2005. Styret har i perioden avholdt 10 styremøter og behandlet 49 saker.

Noen av viktigste sakene vil bli omtalt nedenfor. Det har vært avholdt et medlemsmøte i perioden. Møtet behandlet evaluering av sametingsvalget, sjøsamisk profil på Riddu Riððu festivalen og mulige prosjekter for foreninga å jobbe med framover.

GNSR hadde pr 31.12.05 34 medlemmer, en økning på to fra året før. Møteinnkallinger og informasjon både til styremøter og medlemsmøter foregår for det meste per e-post. Vi har nå 36 personer på vår e-postliste, men som tallet viser, er ikke alle disse betalende medlemmer i 2005.

2 Saker som foreninga har jobba med

2.1 Sametingsvalget 2005
GNSR er eneste NSR-forening i Nord-Troms og sto dermed alene bak valg- organisasjonen, NSR Nord-Troms. NSR gjorde et rimelig bra valg i kretsen og fikk 236 stemmer. Dette var en framgang på 45 stemmer, men dog en prosentvis tilbakegang. NSR var godt synlig i media, vi fikk fremmet sakene våre bra, og fikk ett mandat som i 2001. Tor Mikalsen har laget en rapport og evaluering av valget. Denne ble behandlet på medlemsmøtet 11.11.05. Politiske saker fremmet etter valget har bl.a. vært fiskerisaker og samiske navn på kommunene i Nord-Troms.

2.2 Hjemmesida vuonan.no
I forbindelse med valgkampen bestemte vi oss for å opprette en egen hjemmeside for NSR Nord-Troms/Gáivuona NSR.. Sida vuonan.no ble kjøpt hos frifugl.no til sponsorpris. Sida inneholder informasjon om GNSR og sjøsamisk kultur. Det er et eget område for ungdomssaker og en egen weblog. På sida publiseres leserbrev og pressemeldinger som GNSR jobber med politisk, samt saker som NSR jobber med på Sametinget. Tor Mikalsen har til nå gjort det meste av arbeidet, men flere har fått brukernavn og vil legge inn stoff. Vi fikk i desember 2005 tilskudd fra Kåfjord kommune til å også lage samiskspråklige sider, og dette vil komme på plass etter hvert. Sida besøkes av 60-100 personer ukentlig.

2.3 Ája samisk senter
GNSR har jobbet mye i forhold til Ája samisk senter i perioden. På årsmøtet i Ája i 2005 fremførte både GNSR kritikk mot Ája. Kritikken gikk på de innspill vi hadde sendt Ája i et brev av januar 2005. Situasjonen på Ája var også oppe som sak på et styremøte i september. I møteprotokollen som vi oversendte Ája, sa vi at vi er svært bekymret over utviklingen i Ája samisk senter. Vi tok bl.a opp det manglende samarbeidet mellom ledelsen i Ája og de øvrige samiske institusjonene på senteret.

I januar 2006 sendte styret inn et grundig og kritisk høringsuttalelse til Ája-styrets forslag til nye vedtekter for senteret. Vi reagerte sterkt på at de hadde foreslått at samiske organisasjoner ikke lenger skal være med i styret. Dette gikk vi også ut med i media. GNSR foreslo bl.a. at samiske organisasjoner skal ha en av fem
styre-representanter og at Ája bør omgjøres fra BA til stiftelse. Tor Mikalsen har som sametingsrepresentant arbeidet med å sikre helhetlig finansiering av Ája samisk senter.
2.4 Foreningas eiendeler
Styret v/Cecilie har den siste tiden funnet ut hva GNSR besitter av eiendeler. Resultatet av granskingen ble: 1 Lavvo som språksenteret tar vare på. De første koftene som ble sydd+ et belte på husflidshuset i Manndalen, 1 dork m tilbehør på husfliden, 1 1/2 eske med arbeidsbok for lyngenkofta på husfliden, silbaráhkka pluss småtteri på Kjellaug sitt kontor. En andel av gammen på Riđđugieddi, Gorzinjarga.

3 Arrangementer

3.1 Nyttårsarrangement
Det tradisjonelle nyttårsarrangementet ”Oððabestallo” (stalluráidu-nissetoget) i Manndalen ble arrangert som sedvanlig. GNSR var i sin tid initiativtaker til arrangementet, og dekker utgiftene til premie m.m.. I år var det ca 15 deltakere i raiden og trenden er nedadgående. Publikumsoppslutningen er fortsatt stor.

3.2 Sámi álbmotbeaivi
GNSR var hovedarrangør av samefolkets dag både i 2005 og 2006. Vi har stått for søknad og regnskap. Arrangementet var vellykket begge årene, men best besøkt i 2005 da 6. februar var på en søndag. I 2006 ble tilskuddet fra kommunen kuttet så mye at arrangementet kunne blitt et økonomisk tap for foreninga.

4 Representasjoner

– NSRs landsmøte 2005, 18-20 februar i Alta: Tor Mikalsen, Bill Pedersen og Camilla Brattland var delegater. Cecilie Grape møtte for NSRs ungdomsutvalg.
– Seminar om Finnmarksloven 10.-11-mars i Tromsø, Tor Mikalsen og Cecilie Grape.
– NSRs valgseminar «Media og politisk arbeid» 30.04.05 i Tromsø: Tor Mikalsen og Anne Dalheim.
– Troms fylkeskommunes samekonferanse 10 og 11. november i Tromsø, Tor Mikalsen og Anne Dalheim.
– Samefolkets dag i Kåfjord, Tor Mikalsen som sametingsrepresentant.
– Samerettsutvalgets informasjonsmøte på Ája 08.02.06, Tor Mikalsen.
– Ungdomskonferanse 24.-26. mars i Karasjok, Kristoffer Pedersen.

5 Tillitsvalgte

Styret:
Leder: Tor Mikalsen
Nestleder:Bill Pedcersen
Sekretær.Camilla Brattland1. vara: John Lyngstad
Styremedlem: Cecilie Grape2. vara: Rita Lindvall*
Styremedlem: Steinar Larsen3. vara: Lars Nilsen
Regnskapsfører: Sauli Guttorm

Valgkomiteen: Janne Hansen, leder. Edel Olsen og John Lyngstad, medlemmer.
Representant i styret til Ája samisk senter: Rita Lindvall* med Anne Dalheim som vara.
*Rita Lindvall har hatt permisjon fra vervene siden september 2005.

Representantskapsmøte i Ája samisk senter: Sauli Guttorm med Henrik Olsen som vara.
Revisorer: Per Kristian Isaksen og Klemet Anders Sara.
Tor Mikalsen er sametingsrepresentant for NSR Nord-Troms, med Anne Dalheim som 1. vara.

Øystein Steinlien var første leder i Gáivuona Sámesearvi fra 26. april 1977.

 

1977 – 1979 Øystein Steinlien
1979 – 1980 Gunnar Steinlien
1980 – 1981 Øystein Steinlien
1981 – 1983 Kjellaug Isaksen
1983 – 1985 Øyvind Mikalsen
1985 – 1987 Lars Nilsen
1987 – 1989 Reidar Solberg
1989 – 1990 Kjell Inge Eriksen
1990 – 1991 Reidar Solberg
1991 – 1992 Janne Hansen
1992 – 1993 Håkon Eriksen
1993 – 1994 Torstein Isaksen
1994 – 1997 Mary Mikalsen Trollvik
1997 – 1998 Geir Tommy Pedersen
1998 – 2000 Karin Nilsen
2000 – 2001 Gerd Mikalsen
2001 – 2003 Henrik Olsen
2003 – 2004 Håkon Eriksen
2004 – 2007 Tor Mikalsen
2007 – 2008 Camilla Brattland (permisjon fra høsten 2007)
2008 – 2008 Janne Hansen (trakk seg våren 2008 pga flytting)
2010 – Lars Nilsen

Del på sosiale medier :