Vuonan

Trist dag for Barentshavet

Idag har regjeringen har lagt fram planene for utbygging og drift av Goliatfeltet. Dette er det første oljefeltet i Barentshavet som planlegges bygget ut. Alt tyder dessverre på at Stortinget vil gå inn for utbyggingen.

Under Sametingets behandling av Goliatsaken, pekte NSR på at feltet befinner seg i det som i forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten er definert som særlig verdifulle områder (SVO). Sametingsflertallet støttet NSR, og uttalte at konsekvensutredningen er mangelfull blant annet i forhold til klimaendringer og fiskerier og oljevernberedskap. Sametinget uttalte blant annet at det er viktig at konsekvensene for fiskeriene blir utredet bedre.

I en merknad uttalte hele Nærings- og kulturkomiteen skepsis til det høye oljeutvinningstempoet i Norge. komiteen utalte blant annet: » Olje er en begrenset ressurs som også bør komme framtidige generasjoner til gode. Å hente ut alle oljeressursene i løpet av noen tiår etterlater framtidige generasjoner
uten en slik viktig energi og råstoffkilde.»

Sametinget uttalte også at folkeretten forplikter Norge til å gi Sametinget reell medbestemmelse i eventuell oljevirksomhet i nordområdene. Dette må på plass før Sametinget eventuelt kan gi samtykke til virksomheten. På bakgrunn av dette tok heller ikke flertallet stilling til utredningsalternativene.

Arbeiderpartiet hadde et mindretallsforslag som mente konsekvensutredningen stort sett var god nok. AP formulerte også svakere krav i forhold til folkeretten og de støttet en offshoreløsning.

Det er interessant å merke seg at i likhet med NSR var Landsdelsutvalget for Nord-Norge og til dels Fylkestinget i Finnmark, sterkt kritiske til konsekvensutredningen. Også de påpekte at utredningen var for dårlig i forhold til miljø, oljevernberedskap og fiskerier. Landsdelsutvalget krevde at miljø- og risikovurderingene måtte vurderes på nytt før eventuell tillatelse kunne gis.

Sametinget som statlig urfolksorgan står imidlertid i en annen stilling enn fylkestingene. Sametinget skal ha hatt konsultasjoner med Olje- og energidepartementet (OED) om Goliatsaken. På konsultasjonsmøtene regner eg med at Sametingsrådet har lagt fram NSR og Sametingets holdning til konsekvensutredningen og rettighetsspørsmålene.

At regjeringen bare to måneder etter Sametingets vedtak har bestemt seg for å sette i gang tiltaket, uten noen nye utredninger, er meget ille. Det viser at regjeringen bryr seg lite om miljøkonsekvenser og fiskeriene. Det tyder også på at regjeringen har gitt blaffen i Sametingets standpunkter og posisjon som urfolksparlament. Det kan bli interessant å høre hva OED har sagt for å leve opp til konsultasjonsavtalens ånd om at konsultasjonene skal gjennomføres i god tro og med sikte på å oppnå enighet.

Del på sosiale medier :

Legg igjen en kommentar