Sametingsmøter februar 2008

Plenumsrom1a

I denne mappa kan du lese om plenumssamlingen på Sametinget i februar. Saker som var oppe var bl.a. Sametingets årsmelding, verdiskapningsprogram for kombinasjonsnæringer og Miljø- og arealpolitisk redegjørelse. Artiklene inneholder en kort introduksjon til noen av sakene og innlegg som Tor Mikalsen holdt i saken.

Oversikt over saker som var til behandling og saksutredninger finner du her

Les også Tor Mikalsens blogg fra sametingssmøtene

Sametingets miljøpolitikk

I redegjørelser legger Sametingsrådet fram sitt grunnlag for det som etterhvert skal bli en melding om Sametingets politikk på et område. I miljø- og arealpolitisk redegjørelse hadde NSR mye å tilføye til APs forslag. Tor Mikalsen foreslo bl.a. at Sametinget må bli sertifisert som miljøfyrtårn

Verdiskapingsprogram for næringskombinasjoner

Sametingets budsjett 2008 og Sametingets melding om utvikling av utmarksnæringer danner grunnlaget for igangsetting av et verdiskapningsprogram for næringskombinasjoner og samisk reiseliv. I sitt innlegg fokuserte Tor Mikalsen bl.a. på at andre næringskombinasjoner enn de som omfatter utmarksbruk også må være en viktig del av tiltakene.

Retningslinjer for tilskuddsstyret

Regelverk for Sametingets søkerbaserte tilskuddforvaltning ble revidert i sak 43/07. Dette medførte at strukturen i budsjettet for 2008 ble endret slik at. alle tilskuddsordningene med kriterier og mål kom inn i budsjettdokumentet. Som en følge av endringene måtte også retningslinjene for tilskuddsstyret endres. Tor Mikalsen var saksordfører i saken.

Sametingets årsmelding - biodrivstoff

Sametingets årsmelding tar opp hele virksomheten til Samtinget i 2007. Ettersom det var presidentskifte i september var 3/4 av virksomheten fra Keskitalo-rådet og bare 1/4 fra Olli-rådet. Tor Mikalsen tok opp klimaendringer i sitt innleg og ba sametingsrådet påvirke regjeringa til å ikke iverksette en biodrivstofflov som kan ramme urfolkssamfunn og forverre klimatrusselen.

Rådets beretning - Mapuche indianerne, kongekrabbe, Bali

Saken Sametingsrådets beretning om virksomheten beskriver Sametingets arbeid siden forrige plenumssamling. I disse debattene kan alle slags saker tas opp. Tor Mikalsen tok replikk til presidenten og etterspurte hjelp til mapuche indianerne i Chile. I sitt innlegg kritiserte han også sametingsrådet for å underslå deler av Sametingets vedtak i kongekrabbesaken.

Levert av Frifugl Design AS