Vedtekter for Gáivuona Sámesearvi

Sist endret på årsmøtet 31. mars 2006

Navn
§ 1. Lokallagets navn er Gáivuona Sámesearvi (GS).

Formål
§ 2. Gáivuona Sámesearvi er tilsluttet Norgga Samiid Riikkasearvi/ Norske Samers Riksforbund (NSR). Gáivuona Sámesearvi er partipolitisk og religiøst uavhengig.

Gáivuona Sámesearvi har i oppgave å:
- arbeide for å styrke og utvikle vårt samiske språk og kultur.
- arbeide for å styrke rettighetene for samene som folk slik at reell selvråderett oppnås.
- arbeide for at grunnlaget for sjøsamiske næringer opprettholdes og utvikles på egne premisser, både kulturelt, territorielt og ressursmessig
- arbeide for at NSRs syn skal få gjennomslag i Sametinget.

Medlemskap
§ 3. Som medlemmer opptas alle som støtter Gáivuona Sámesearvi og NSRs formål. Et medlem i GS kan ikke være medlem i andre lokallag av NSR. Utmelding fra NSR må skje skriftlig.

§ 4. Medlemmer som bryter med GS eller NSRs formålsparagraf kan fratas medlemskapet av styret i GS. Eksklusjonen kan ankes til årsmøtet.

Årsmøtet
§ 5. Årsmøtet er Gáivuona Sámesearvis høyeste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av april. Innkalling med saksliste sendes medlemmene senest 14 dager før årsmøtet. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 7 dager før årsmøtet. På årsmøtet har alle medlemmer stemmerett forutsatt at medlemskontingenten er betalt.

§ 6. Årsmøtet skal behandle:
€- Årsmelding fra foregående år
- Revidert regnskap fra foregående år.
- Saker styret fremmer
- Saker fremmet av medlemmene for styret senest 7 dager før årsmøtet.
- Valg av leder, fire styremedlemmer og tre varamedlemmer, rangert fra 1.-3.
- Valg av revisor med vara
- Valg av representanter til organer i Ája samisk senter
- Valg av valgkomité bestående av leder og to medlemmer.
- Valg av delegater til NSRs landsmøte.
- Medlemskontigentens størrelse

§ 7. Ekstraordinært årsmøte kan avholdes dersom et flertall i styret eller 1/3 av medlemmene finner det nødvendig. Kun saker som ligger til grunn for innkallelsen behandles av det ekstra ordinære årsmøtet.

Medlemsmøtet
§ 8. Styret innkaller til medlemsmøte ved behov. Det skal også innkalles til medlemsmøte dersom 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling sendes medlemmene senest 7 dager før medlemsmøtet.

Styret
§ 9. GS har et styre på fem medlemmer med tre rangerte varamedlemmer.
Styret skal bestå av leder, nestleder, sekretær, kasserer og ett styremedlem. Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede.

§ 10. Styret leder GS virksomhet mellom årsmøtet og uttaler seg på vegne av GNSR.

§ 11. Styret kan velge et arbeidsutvalg, bestående av leder, nestleder og et styremedlem. Mandat fastsettes av styret.

§ 12. Styret kan nedsette egne utvalg. Mandat fastsettes av styret.

Valgkomite
§ 13. Valgkomiteen innstiller overfor årsmøtet på valg av styret, studieutvalg og revisorer. Styret innstiller overfor årsmøtet på valg av valgkomité.

Revisor
§ 14. Revisor skal revidere lagets regnskap og avgi revisjonsberetning overfor årsmøtet. Revisorene kan ikke være medlemmer av styret.

Vedtektsendring og oppløsning
§ 15. Endringer av vedtekter kan bare foretas på årsmøtet når forslag om endringer foreligger i innkallelsen. Slikt vedtak krever 2/3 flertall på årsmøtet.

§ 16. En oppløsning av GS må vedtas på to følgende ordinære årsmøter. Et vedtak om oppløsning krever ¾ flertall på begge årsmøtene. Ved oppløsning tilfaller arkivet Norgga Samiid Riikkasearvi - NSR. Eventuelle eiendeler laget disponerer bør overføres til andre lokale samiske sammenslutninger.