Sametingsmøter feb-mars 2007

Sametinget mindre

I denne mappa får du et innblikk i det som skjedde på siste plenumssamling i Sametinget. Ingressene til artiklene gir kortversjoner av sakene som var oppe. Artiklene inneholder ellers innlegg Tor Mikalsen holdt under samlingen. Det er innlegg om blandt annet oljevern, strukturering i fiskeriene, SUF, satsing på samisk språk, museumsorganisering i Troms, avtale om verneplanarbeid, kongekrabbe og klimaendringer.

Oversikt over alle saker som var til behandling finner du her
(hvis blankt velg norsk flagg)

Les en oppsummering av sametingssamlingene i bloggen

Sametingsrådets beretning - Olje

Saken Sametingsrådets beretning om virksomheten beskriver Sametingets arbeid siden forrige plenumssamling. I disse debattene tas ofte alt mulig opp. Olje og energiministeren/ fiskeriministeren var til stede i Sametinget denne dagen. Tor Mikalsen holdt innlegg om manglende oljevernberedskap m.m. . Håpet var at også ministeren skulle få høre innlegget..

Sametingets årsmelding 2006

Sametingets årsmelding tar opp hele virksomheten til Samtinget i 2006. Posisjonen og opposisjonen (AP) ble etter noen debatter enige om formen på meldinga. Innlegget til Tor Mikalsen tok opp tre saker i arbeidet framover. 1. Om fiskeripolitikk og faren for at regjeringa skal gå inn for å fortsette strukturpolitikken. 2 Om SUF og at det beste for samiske områder er at tilskudd fra samisk utviklingsfond kan fordeles til alle innen et område og ikke bare til samer. 3. Om manglende skilting på samisk.

Samisk museum i Nord-Troms

Sametinget vedtok at Ája Samisk Senter tillegges samisk museumsansvar for Nord-Troms og nordlige Midt-Troms. Sametinget ser behovet for et eget samisk museum i dette området som underlegges Sametingets forvaltning og at dette etableres ved Ája Samisk Senter. Andre samiske museumsinitiativ i området som planlegges lagt under Sametingets forvaltning og andre museer med samisk museumsvirksomhet trekkes inn i arbeidet.

Avtale om verneplanarbeid

Sametinget godkjendte avtalen mellom miljøvernminister Helen Bjørnøy og sametingspresident Aili Keskitalo om retningslinjer for verneplanarbeid i samiske områder mot tre stemmer. Avtalen innebærer at samiske interesser er betydlig styrket ved at statlige myndigheter på tre ulike nivå må konsultere med Sametinget om innholdet i vernesaker. Samtidig skal man ha kontakt og dialog med øvrige samiske interesser og lokalsamfunn. Tor Mikalsen var saksordfører i saken.

Kongekrabbe, ressurs eller problem

Sametinget vedtok at en gjennom konsultasjoner ønsker å bli enige med nasjonale myndighetene om en felles forvaltningsstrategi for kongekrabben. Sametinget ønsker å etablere et regionalt forvaltningsnivå for kongekrabben der også Sametinget har utøvende myndighet. Sametinget ønsker en fortsatt kommersiell fangst av kongekrabbe øst for 26Ø, bl.a. bør det tillates fangst hele året.

Regionalt samarbeid

Saken Sametingsrådets redegjørelse om regionalpolitisk samarbeid ble lagt fram for plenum som en drøftingssak. Innspill fra debatten skulle tas med når saken fremmes på et senere plenum. I debatten kom det bl.a. fram at NSR er positive til store regioner bl.a. fordi det kan fjerne unaturlige grenser mellom samisk områder. De fleste i AP, spesielt i Finnmark, er mot storregioner . Tor Mikalsen tok her bl.a. opp samisk alfabetiseringsprogram for Troms.

Sametingsplanen 2006-2009

Saken Sametingsrådets politiske program 2006-2009 var til første gangs drøfting på desemberplenum. Dokumentet ble i forrige periode kalt Sametingsplanen. AP var noe uenig i behandlingsformen, men planen inkl. merknader fra Oppvekst- og udanningkomiteen ble vedtatt enstemmig. Tor Mikalsen tok her bl.a. opp rømming fra oppdrettsanlegg, oljeverrnberedskap og klimaendringer.

Levert av Frifugl Design AS