NSR - Politisk regnskap 2005-2007

Tor i plenum

Samisk Utviklingsfond (SUF) har i 2006 og 2007 gitt 3,7 millioner i tilskudd til ulike virksomheter i Nord-Troms. Tilskuddene har blant annet gått til kjøp av jordbruksredskaper, kjøp av fiskebåter, etablering av videreforedlingsbedrift for kjøtt, tilskudd til maskinkjøp og etablering av reiselivsbedrifter.

Sametinget har også gitt kr 300.000 i tilskudd til avslutningen av et Sjøsamisk helse og sosialprosjekt i Storfjord.

I juni i år undertegnet daværende president Aili Keskitalo en fornyet samarbeidsavtale med Troms fylkeskommune. I avtalen som NSR har fått i stand, vil partene vil nå få i gang et større språksatsingsprogram i samarbeid med staten. Dette vil bety et større språkløft over fem til ti år for barnehager, grunnskole, videregående og for voksne.

Delutbygging av Ája samisk senter ble ferdigstilt høsten 2005. Sametinget ga 3 millioner kroner til utbyggingen. Resultatet av utbyggingen var blant annet at Sametingets kulturminneavdeling for Troms fylke flyttet til Kåfjord i begynnelsen av 2006. Sametinget har i dag fire ansatte som jobber på Ája. Sametinget kan få flere ansatte på Ája i framtida. Dette er blant annet en følge av at Sametinget utlyser en del stillinger med fritt valg av kontorsted.

Sametinget har videre bevilget ca 2 millioner i drifts- og prosjektmidler til Riddu Riđđu festivála de siste to årene. Sametinget har også uttalt seg positivt i forhold til det nye Riddu-senteret for Nordlige folk. Bevilgning fra Sametinget gjenstår imidlertid her.

Kåfjord kommune inkludert Samisk språksenter språksenter har til sammen fått ca 8 millioner fra Sametinget i 2006 og 2007. Det meste av dette går til å styrke Kåfjord som en tospråklig kommune, men Språksenteret driver også språkopplæring i nabokommunene. De siste årene har språksenteret blant annet hatt kurs i Storfjord og Lyngen.

---------------------------------------------------

Sametinget har bevilget ca to millioner i drifts- og prosjektmidler til Ája samisk senter i perioden.
Sametinget har vedtatt at Ája Samisk Senter tillegges samisk museumsansvar for Nord-Troms og Nordlige Midt-Troms. Et samisk museum for området skal ligge på Ája og underlegges Sametingets forvaltning.
Til sammen 3 millioner i prosjektering til Ája samisk senter er bevilget over de to siste statsbudsjettene. Sametinget har medvirket til dette.

I august 2007 blei kunstner- og forskerboligen Lásságámmi i Skibotn offisielt åpnet av Kronprins Haakon. Sametinget gir driftsstøtte til boligen og sitter i stiftelsestyret.

NSRs Sametingsråd hadde en sentral rolle i utarbeidelsen av Læreplanverket for Kunnskapsløftet-samisk. For første gang ble det utviklet et eget samisk læreplanverk for hele det 13-årige skoleløpet i grunnopplæringen. Flere særskilte samiske læreplaner er fastsatt og det er gitt samisk innhold til svært mange nasjonale læreplaner.

Sametingsrådet har i forbindelse med igangsetting av NAV-reformen etterspurt overfor ansvarlig statsråd hvordan samiske tjenestemottakeres rett til å bli møtt med samisk språk og kulturforståelse, og kunnskap om samiske samfunnsforhold, vil ivaretas i den nye Arbeids- og velferdsetaten.

Et ekspertutvalg for utredning av samers og andres rett til fiske utenfor Finnmark er nedsatt. Dette vil få betydning for fiskerettighetene i Troms også.

I debatten rundt stortingsmeldingen om strukturpolitikken for fiskeflåten fikk NSR satt samiske fiskerispørmål på dagsorden også i norske media. Sametinget fikk ikke gjennomslag for sitt syn, men men oppnådde en viktig del ved at eierskapsbegrensninger for flåten under 11 meter ble innført.

En melding om Sametingets jordbrukspolitikk er utarbeidet

NSR Nord-Troms har jobba for å beholde SUF-området

NSR Nord Troms har jobba for samisk barnehage i Manndalen
Sametinget gir kr 700.000 i tilskudd til drift av samisk i barnehagene i Kåfjord (årlig?)

Det er satt opp flere samiske skilt langs E6 i perioden

Kommentarer