Sámediggi - Sametinget

Sametingsmøter mai 2009

Sametinget mindre

Sametingets komitémøter starter med gruppemøter mandag 10. mai og avsluttes torsdag 14. mai. Plenumsmøtene foregår 25.-29. mai. Saker som skal behandles er bl.a. Sametingsrådets miljø- og arealmelding, tilskuddsstyrets rapport 2008, Reinbeitekonvensjonen Norge - Sverige og evaluering av Sametingets tospråklighetsmidler - drøftingssak.

Sametingsmøter februar 2009

Plenumsrom1a

Sametingets komitémøter starter med gruppemøter mandag 9. februar og avsluttes torsdag 12. februar. Plenumsmøtene går av stabelen 23.-27. februar. Saker som skal behandles er bl.a. prinsipputtalelse til Samerettsutvalget for Troms og sørover, konsekvensutredning for Goliatfeltet, språkundersøkelse, innspill til jordbruksforhandlingene og Sametingets årsmelding.

Kraftlinja Ofoten-Hammerfest i kabel?

Tor M 2003 200px q

Sametingsrepresentant Tor Mikalsen fremmet skriftlig spørsmål til sametingsrådet om kraftlinja Ofoten - Hammerfest. Han tok opp hvorvidt Sametinget vil følge opp muligheten for å få kraftlinja i jord/sjøkabel. Skriflig svar kom tirsdag 25. 11 og er vedlagt nederst.

Sametingsplenum november 2008

Sametinget mindre

Sametingets plenumsmøte starter tirsdag 25. november og avsluttes fredag 28. november. Mandag 24. november er satt av til gruppemøter. Saker til behandling er bl.a. sametingets budsjett, handlingsplan for likestilling, rapport fra tilskudsstyret 2007, godkjenning av duodjiavtalen og forslag til ny minerallov.

Sametingsmøter februar 2008

Plenumsrom1a

I denne mappa kan du lese om plenumssamlingen på Sametinget i februar. Saker som var oppe var bl.a. Sametingets årsmelding, verdiskapningsprogram for kombinasjonsnæringer og Miljø- og arealpolitisk redegjørelse. Artiklene inneholder en kort introduksjon til noen av sakene og innlegg som Tor Mikalsen holdt i saken.

Oversikt over saker som var til behandling og saksutredninger finner du her

Les også Tor Mikalsens blogg fra sametingssmøtene

Sametingsmøter november 2007

Sametinget mindre

I denne mappa kan du lese om plenumssamlingen på Sametinget i november. Saker som var oppe var bl.a. bruk av samefolkets fond, Sametingets budsjett, Sametingets jordbruksmelding og Sametingets utmarksmelding. Artiklene inneholder en kort introduksjon til noen av sakene og innlegg som Tor Mikalsen holdt i saken.

NSR - Politisk regnskap 2005-2007

Tor i plenum

Samisk Utviklingsfond (SUF) har i 2006 og 2007 gitt 3,7 millioner i tilskudd til ulike virksomheter i Nord-Troms. Tilskuddene har blant annet gått til kjøp av jordbruksredskaper, kjøp av fiskebåter, etablering av videreforedlingsbedrift for kjøtt, tilskudd til maskinkjøp og etablering av reiselivsbedrifter.

Sametingsmøter mai 2007

Skabmavisti4

I denne mappa kan du lese om plenumssamlingen på Sametinget i mai. Saker som var oppe var bl.a. strukturmelding for fiskeriene, likestillingspolitisk redegjørelse, rapport fra tilskuddstyret og ny plan-og bygningslov. Artiklene inneholder en kort introduksjon til noen av sakene og innlegget som Tor Mikalsen holdt i saken.

Opprop mot strukturmeldingen

Silje Muotka brei

14. april møttes det folk fra ulike grupperinger til et møte for et opprop mot struktureringen av fiskeflåten mellom 15 og 11 meter. Fra Norske Samers Riksforbund (NSR) deltok mleder Silje Muotka, medlem av sametingsrådet Ann Mari Thomassen og sametingspresidentents politiske rådgiver Geir Tommy Pedersen.

Les mer hos NSR

Sametingsmøter feb-mars 2007

Sametinget mindre

I denne mappa får du et innblikk i det som skjedde på siste plenumssamling i Sametinget. Ingressene til artiklene gir kortversjoner av sakene som var oppe. Artiklene inneholder ellers innlegg Tor Mikalsen holdt under samlingen. Det er innlegg om blandt annet oljevern, strukturering i fiskeriene, SUF, satsing på samisk språk, museumsorganisering i Troms, avtale om verneplanarbeid, kongekrabbe og klimaendringer.

Levert av Frifugl Design AS