NSR

Norske Samers Riksforbund er en samisk hovedorganisasjon som både driver aktivt kultur-, samfunns- og opplysningsarbeid gjennom sine lokallag og stiller til valg til Sametinget. NSR samler samer fra alle områder og fra alle næringer og interessegrupper til arbeid for samenes felles beste gjennom Sametinget.


Siden stiftelsen i 1968 har NSR vært et alternativ for alle samer til å gjøre sin stemme gjeldende i det norske og internasjonale samfunn. NSR har vært en klar samisk stemme i oppbyggingen og utviklingen av samisk samfunnsliv og kultur i 40 år, og NSR vil fortsette som en selvstendig, samisk røst også i fremtiden. Gå til NSRs hjemmeside


Støtten til NSR ved valgene til Sametinget, viser behovet for en fri politisk enhet som NSR. NSR står fri til å forme en samepolitikk som best kan ivareta de samiske interessene, og er garantien for at Sametinget utvikles videre som et uavhengig samisk talerør.


Når det gjelder det kulturelle arbeidet, er det ikke noen tvil om at det i mange områder er nettopp NSRs medlemmer og lokallag som synliggjør det samiske. Vi arrangerer bl.a. diverse kurs, festivaler, konserter og utstillinger. De kulturelle og politiske delene av vårt arbeid er like viktige og forutsetter hverandre. Den politiske og kulturelle aktiviteten utgjør en helhet.

NSR ønsker å samle samer fra alle områder og fra alle næringer og interessegrupper til arbeid for vårt felles beste. NSR arbeider etter grunnprinsippet om at alle samer skal behandles likeverdig i alle sammenhenger.

NSRs GRUNNSYN

- Å arbeide for at intensjonen i Grunnloven og sameloven oppfylles for på den måten å virkeliggjøre samisk selvråderett og samisk folkestyre, da staten Norge er grunnlagt på landområder til to folk.

- Å fremme likeverd, solidaritet og fredelig sameksistens mellom folk og folkegrupper og respekt for menneskets avhengighet av naturen.

- Å virkeliggjøre samisk selvråderett og sikre en samisk fremtid som et folk i egne områder.

- Å bidra til å opprette og fullføre samisk folkestyre ved aktivt å delta i demokratiske valg til samiske styringsorgan.

Via sine lokallag bidra til og fremme varierte og allsidige samiske kulturaktiviteter og tilbud.

Les mer om NSR

Kommentarer