Flere næringsstoffer i økomat

NRK og Nationen meldte i forrige uke om resultatene fra et forskningsprosjekt i EU-regi. Konklusjonene er at økologiske matvarer inneholder mer vitaminer og antioksidanter og mindre tungmetaller enn mat som er dyrket fram i konvensjonelt landbruk. Prosjektet har vært 5-årig og har omfattet 31 forskningsinstitusjoner, bedrifter og universiteter i 16 land.

Les artikkelen her
Linker til sammendrag og rapporter hos Oikos


I samme uke behandlet Sametingets Oppvekst- og utdanningskomitè AP-Sametingsrådets Miljø- og arealmelding. Dokumentet nevner ikke økologisk matproduksjon i det hele tatt. Dette er jo mildt sagt bemerkelsesverdig i en miljømelding. NSR påpeker dette i en merknad til meldingen. NSR skriver også:

"Økologisk landbruk er generelt en mer miljøvennlig måte å drive landbruk på enn konvensjonell drift. Blant annet har økologisk landbruk lavere klimagassutslipp og driftsmåten fører til et økt artsmangfold. Økologisk produksjon har også en viktig rolle å spille som et korrektiv og en spydspiss i arbeidet for å gjøre norsk landbruk generelt mer miljøvennlig."


Men i tillegg til de generelle miljøeffektene blir det altså stadig bedre dokumentert at økomat er sunnere enn industrimat. Det er bare synd at mindre undersøkelser som sier at økomat ikke er sunnere får større oppmerksomhet. Skepsis i en del norske media fører også til feiltolkninger.


Egentlig er jo saken såre enkel: Bruk av gift er idiotisk og forgifter både planter dyr og mennesker. Bruk av kunstgjødsel gir mindre mikroliv i jorda og lavere opptak av en del næringsstoffer. Stort forbruk av olje og transport gir klimaproblemer og et negativt energiregnskap. God behandling av planter, dyr og økosystemer gir mangfold og gagner hele kloden. Det er sunt bondevett!

Kommentarer

Øko-mat

Det er kanskje ikke skepsis i media som får slike følger du nevner, men mer systematisk bruk av mangelfull og direkte dårlig forskning. Og hvem gjør det? Det e selvfølgelig de som vil tape penger på at landbruksproduksjonen legges om til økologisk drift. Og hvem er det? Jo, i første rekke Hydro (bl.a. kunstgjødselproduksjon) og deres kumpaner. Norges Bondelag ønsker også å beholde myten om at økologisk landbruk er for tullinger, de er redd for at konvensjonell landbruksdrift skal settes i et dårlig lys. Tenk hvis folk syntes det ble for jævlig å spise gift, tungmetallrester og mat med redusert næringsinnhold. Nei og nei. Det må ikke skje. Planteforsk er den nasjonale forskningsinstitusjonen for landbruk. De må finansiere deler av drifta med egne midler, hm, hvem kan tenkes å støtte dem? Særlig hvis de går med på å publisere misvisende forskning om øko-landbruk. Og det gjør de pinade, selv om de også høster millioner av statskroner for forskning og tiltak som skal stimulere til økologisk omlegging. Og hvor vanskelig har de for å få ryddet plass i media? Ikke så veldig
Levert av Frifugl Design AS