Ája historie - nytt senter etablert

Aja nede

Med utgangspunkt Ája samisk senter og deler Riddu-organisasjonen, er et nytt selskap Senter for nordlige folk AS / Davvi álbmogiid guovddáš OS, etablert. Selskapet har som mål å bidra til økt kunnskap og oppmerksomhet om ulike folk i nordområdene. Fokuset skal ligge på nordlige folk, og da særlig det sjøsamiske.

Målene skal oppnås gjennom bl.a. produksjon og formidling av kunst og kultur, kunnskapsformidling, opprettelse av eget museum, drift av kulturbasert kjøkken og reiselivsprodukter. Sentret har ambisjon om å være en sentral aktør i nordområdesatsningen. Eierne av det nye selskapet er Sametinget, Troms fylkeskommune, Kåfjord kommune, Riddu Riddu Searvi og tidligere andelshaverne i Aja Samisk senter. Aksjekapitalen er på 4.360.000 NOK.

Styreleder for det nye selskapet er Kristina Torbergsen, fylkesvaraordfører i Troms

Øvrige styremedlemmer er:

Berit Oskal Eira, oppnevnt av Sametinget
Svein Pedersen, oppnevnt av Kåfjord kommune
Lene Hansen, oppnevnt av Riddu Riđđu
Åge B. Pedersen, oppnevnt av andelshavere i gamle Ája samisk senter

Kommentarer