Tor Mikalsens blogg

Tor M overkropp

Denne bloggen opprettet eg da eg var sametingsrepresentant for NSR 2005-2009. Nå, som vuonan-redaktør, kan det fortsatt hende eg har noe å melde. Foruten samiske saker e permakultur, miljø og peakoil hot stuff.

Fiskeri - Sveins Johansens særrettigheter

Yngve Hågensen, Alta, hadde et glimrende svar til Svein Johansen angående samiske fiskerettigheter i Nordlys 27.03. Hågensen kommenterer debatten eg og andre har hatt med Johansen. Han skriver bl.a.:

"For verken Eythórsson, Mikalsen eller andre ansvarlige personer og politikere har etter min forstand agitert for «særrettigheter på etnisk grunnlag» på dette området. Denne bastante påstanden gikk som en løypestreng gjennom den betente debatten forut for Finnmarksloven, og ble i et kvart århundre den antisamiske fløyens trylleformular. Men storsamfunnet har trædd norske særrettigheter på etnisk grunnlag over samene i et par-tre hundreår, og den nevnte loven er blant annet ment å rette opp noe av dette."

Hvis du ikke fikk artikkelen med deg kan du lese den her

Tor

 

Ting fra tinget

Under plenum 02/06 var den største saken til behandling årsmeldinga for 2005. Årsmeldinga var fyldig og finnes på nett (samediggi.no/meny/ Sakspapirer og møtebøker/Sametingets plenum). Eg hadde et innlegg der eg kom innom noen av de sakene eg syntes var viktigst. Det gjaldt olje- og gassvirksomhet, samisk språk, Riddu Riððu og kystkulturminner. Eg sa følgende:

Olje- og gassvirksomhet
I likhet med representanten Varsi er eg bekymra for den økende oljetransporten langs kysten. Eg har blant annet hørt fra et medlem i vår lokalforening at vi i dag faktisk ikke har slepebåter med stor nok kapasitet til å taue de største tankbåtene som går utfor kysten her. Derfor er eg glad for at sametingsrådet i årsmeldinga skriver at de jobber for at offshoreaktivitet og skipstrafikk skal følge de strengeste miljøkrav pga de harde klimatiske forholdene og områdenes sårbarhet. (Her kommenterte visepresidenten at en mulighet kan være samarbeid med Russland der de har verdens kraftigste slepebåt)

Eg e i prinsippet enig med plan- og finanskomiteen om at det bør opprettes et urfolksfond fra bl.a. olje og gassvirksomhet. Men eg mener at Sametinget må kommunisere tydelig den skepsisen mange samer har til oljevirksomheten i Barentshavet. Barentshavet er oppvektstområde for verdens viktigste torskestamme og mange andre store fiskearter. Og fiskeressursene er uten sammenligningen den viktigste ressursen Nord-Norge har hatt og fortsatt kan komme til å ha hvis vi tar vare på dem. Eg viser også til at FNs miljøprogram UNEP advarer mot olje- og gassvirksomhet i nordområdene.

Samisk språk
Eg er også svært fornøyd med at melding om samiske barnehager ble lagt fram og vedtatt Våren 2005. Barnehagene er nemlig en uhyre viktig arena for samisk språkutvikling. Ikke minst i fornorska områder som eg kommer fra. Der danner barnehagen grunnlaget for at ungene skal kunne begynne på skolen med samisk som 1. og 2. språk. Og derigjennom at samisken leve videre og faktisk blomstre opp!!

Riddu Riððu - knutepunktfestival
Sametingets støtte til samiske festivaler er grunleggende for festivalenes eksistens. Festivalene er en unik arena for formidling av samisk og andre urfolks kunst og kultur og dem er blitt et viktig møtested for samer fra fjern og nær. Eg e glad for at Sametinget i årsmeldinga støtter opp om at Riddu Riððu må bli en av statens knutepunktsfestivaler. Riddu Riððu festivalen peker seg ut med at den i tillegg til å være en av de viktigste samiske festivalene også har et internasjonalt fokus på urfolk.

Kystkulturvern
Sametinget har en godt utbygd kulturminneforvaltning. At samiske kulturminner bevares er viktig for lokal tilhørighet og forankring, for forskning og for kommende generasjoner. Men Sametingsrådet peker også på at den siste stortingsmeldingen om kulturminner burde hatt flere forpliktende tiltak for samisk kystkultur. For mens vi godt inne på landjorda har omfattende registreringer av bygninger og andre kulturminner, har vi svært få registreringer fra maritime miljø. Samiske båter som en gang fantes i tusenvis eksisterer i dag kun i et fåtall og går en høyst usikker skjebne i møte. Registrerte samiske naust og støer kan telles på noen få titalls. Det er positivt når visepresidenten nå signaliserer at det skal settes i gang pilotprosjekt på dette området. Det er også fint at Plan- og finanskomiteen har tatt med et punkt om bevaring av sjøsamiske fartøyer.

Totalt kom NSR godt ut fra dette plenumet også, men saken om arbeidsmiljø m.m. var mest omtalt i media. Gruppa ble orientert om saken. Eg regner med at presidenten handterer saken videre på en god måte og at alt gjøres for at Sametinget skal ha et godt arbeidsmiljø for de ansatte.

Debut i sametingsplenum

I mitt første «skikkelige» sametingsplenum skulle bl.a. våres sak fra Nærings- og kulturkomiteen om lokalisering av den nye administrasjonen til Finmarkseiendommen behandles. I begynnelsen av uka fikk eg vite at saksordføreren fra AP hadde permisjon og ikke kom. Det var jo en ny vending, men eg begynte å bli vant til at ting skjedde fort. Det her betydde at når eg for første gang skulle på Sametingets talerstol, skulle eg være saksordfører og ha ansvaret for en såpass stor sak.

I tillegg til selve saken utviklet ting seg slik at eg skulle bli nødt til å gjøre mitt framlegg på samisk. Det starta med at Kirsti Guvsam (NSR Sør-Norge) la i vei på samisk fra talerstolen, og deretter avslørte at ho, Susanne Andersen (NSR Sør-Troms) og eg hadde en avtale om å bruke samisk i plenum. Ho nevnte ikke at da vi gjorde avtalen, hadde eg sagt at eg ikke ville snakke samisk i min første sak. Men da Inger Gjørstad (AP Alta/Kvalsund), som i likhet med Kirsti er nybegynner i samisk, også hadde et kort innlegg på samisk, var løpet lagt. Eg måtte til pers. I tillegg til å fremlegge det skriftlige forslaget fra komiteen, ville eg bli nødt til å ha en innledning på samisk.

I utgangspunktet var eg jo passelig nervøs foran min debut, og de nye vendingene gjorde meg ikke akkurat coolere. Eg forstod at eg måtte forberede meg enda et hakk bedre en planlagt. Det var likevel så mye å gjøre i andre saker, at eg ikke rakk å gjøre de endelige forberedelsene før siste kvelden. Kvelden ble til natt og klokka ble over tre før eg tok sjansen på å legge meg. Men da sov eg godt (om kort), og om morran følte eg meg godt forberedt. Under frokosten fikk eg tilogmed luka vekk noen feil i samisken. Då eg ankom plenumssalen var eg faktisk ikke veldig nervøs. Saksframlegget gikk bra. AP kom ikke med noen overaskelser. De hadde jo til slutt støttet vårt forslag under komitebehandlinga. Eg måtte bare ta en replikk til APs fremlegg. Ellers var tida så kort at eg ikke slapp til ordet igjen før då eg oppsummerte og avslutta debatten.

Eg synes vi i NSR samarbeidsgruppa hadde de beste innnleggene og kom best ut av saken i plenum. Resultatet ble at Sametinget med hele 42 stemmer (en blank) gikk inn for Porsanger som lokaliseringssted. Det føltes veldig godt å ha gjort jobben i plenumssalen. Vi i NSR klarte oss godt sjøl om vi e mange nye og uerfarne. Det må også sies at det lover godt for det nye Sametinget at de unge damen e så på høgget i samisk språk. No ser eg fram til neste møte i februar, forhåpentligvis uten altfor mange overaskelser. Inntil da skal eg pønske litt på korsen eg best kan fremme nye saker.

Første møte i komiteen (og med media)

Sametinget er inndelt i tre hovedkomiteer. Eg sitter i Nærings- og kulturkomiteen. Eg hadde egentlig tenkt å bare lytte å lære på mitt første komitemøte. Men tilfeldighetene ville at eg ble NSRs saksordfører i den første saken. Saken gjaldt Sametingets forslag til lokalisering av administrasjonen for Finnmarkseiendommen (FE). FE er det nye organet som skal styre med det som var statens grunn før Finnmarksloven kom. Det var mao ikke en liten sak eg måtte fronte.

Da vi drøftet saken i NSR samarbeidsgruppa var det klart at omtrent alle ville støtte sametingsrådets forslag om legge FE til Porsanger. I komiteen startet vi opp med å diskutere arbeidsmetoder og lignende. Blant annet om vi sko ha åpne møter i denne saken og senere. NSR var litt skeptiske til dette fordi vi mente det da kunne bli vanskeligere å forhandle med AP om enstemmige løsninger i viktige saker (en av de andre komiteene hadde lukket komitemøte slik de også har på Stortinget). Vi gikk likevel for åpent møte - det var verken pressgrupper eller journalister å se i mils omkrets. Vi var også enige om en forsiktig progresjon i sakene fordi dette var vårt første møte

Da vi sko i gang med selve saken fikk vi et aldri så lite sjokk. Komitelederen fra arbeiderpartiet holdt et flammende innlegg om at hele saken burde utsettes til februar og at vi da sko arrangere høringer. Med det samme ho starta sitt innlegg kom NRK sámi radio inn døra med kamera og full pakke. Eg hadde jobben med å svare for NSR samarbeidsgruppa og trudde eg sko ramle av stolen. Eg viste egentlig ikke heilt ka eg sko si. Helst ville eg si at det her må vi drøfte i gruppa først. Men ettersom media var der, måtte eg jo kunne si nokka om ka vi meinte om AP sitt forslag.

Eg tok meg sammen og klarte å få sagt sånn omtrent ka som var våres prinsipielle holdning. Det er styret i FE som har myndighet til å bestemmer hvor administrasjonen skal ligge. Dette styret skal virke fra 1. januar 2006 og Sametinget oppnevner tre av styremedlemmene. Vi mente det ville være uriktig dersom nærings- og kulturkomiteen skulle kjøre høringer på et tidspunkt da FE styret, som hadde fått vår tillit, hadde overtatt ansvaret for å jobbe videre med saken.

Eg overlevde den seansen. Sjøl om eg synes opplevelsen var meget ubehagelig, kan eg vel takke arbeiderpartiet for at eg no har redusert min kameraskrekk med i hvert fall 50 %. (Dagen etter gikk eg til og med sjøl bort til NRK for å prøve å gi en kommentar). I debatten første dagen skårte AP sikkert 7-3 mot oss. Men i debatten dagen etter klarte vi å utligne resultatet.

Og sakens utfall? Da AP ikke fikk flertall for noen utsettelse, støttet de vårt forslag. Forslaget om å legge hovedadministrasjonen for finnmarkseiendommen til Porsanger hadde dermed en samlet komite bak seg før behandlinga i plenum 7. desember. Eg har fortsatt ansvaret for saken fra vår side, så plenum blir en ny utfordring.

Malusinajamputure

Førstereis på Sametinget

Min første sametingssamling er gjennomført. Det var vel ganske som forventa - lange dager med mye møtevirksomhet og sosialisering. Sakpolitisk var det ikke så utfordrende denne gang, i og med at det meste omhandlet konstituering (valg av ledelse og diverse komiteer og utvalg). Saker blir det mer av når eg skal på mitt første møte i Kultur- og næringskomiteen.

Litt ekte politikk og nerve ble det likevel da vi flere ganger måtte ha kjappe grupppemøter før de endelige avstemningene. Vi fikk i alle fall valgt en ny NSRpresident og det var særdeles ypperlig. De kongelige var også på besøk uten at eg fikk hilst på dem (men vi skålte under lunchen). Derimot fikk eg hilst på Karsten Smith (”samerettens far”) og det va enda større for meg. Vi hadde en hyggelig samtale om både gjøren og laden, fiskerettigheter og Cáhpput siida.

Andre ting som e verd å nevne e at badstua på Karasjok hotell e stor å trivelig. Maten var også bedre enn eg huska den fra før. Konklusjonen e at eg ser fram til komitemøter og neste plenum og glede meg til å jobbe aktivt med politiske saker. Etter hvert som eg blir varm i kofta skal eg nok få gjort noen bra ting for Nord-Troms og samefolket i alminnelighet.

 

Rimelig fornøyd med valget

NSR gjorde ikke et spesielt godt og heller ikke et speseilt dårlig valg denne gangen. At vi gikk tilbake 6,1% kan vi ikke si oss fornøyd med. At AP tok to representanta kan vi aldeles ikke si oss fornøyd med. Eg synes vi jobba bra i heile valgkampen og va synlig i media. Vi nådde kanskje ikke så mye ut på slutten, men totalt sett burde vi kanskje gjort det bedre.

AP sin taktikk med å bare hakke laus på NSR og ikke presentere egne saker ser ut til å ha virka. AP sin framgang va nok også et resultat av den generelle AP-bølgen som gikk over landet. Synd forskjellen på Storting og Sameting ikke har kommet bedre fram. Vi får brette opp arman.
2r

Ta med deg naboen og stem!

Nå kan du stemme, i alle fall i Kåfjord og Storfjord. Klarte ikke å finne info på nett om det går an å stemme i dag i de andre kommunene. Håper alle Nord-Tromsinger bruker stemmeretten. Ved kjemgod valgdeltakelse i sametingsvalget kan vi faktisk også få et ekstra mandat til Sametinget. Det betyr enda større sjanse for NSR til å få to mandater. Ta med deg naboen og stem!

Endelig fullstendig hjemmeside

Vår hjemmeside vuonan.no har vært operativ i et par uker nå, men har vært litt ufullstendig. Endelig kan vi si at sida er fullstendig og godt presentabel. Vi mangler en del på finishen. Blant annet er ikke toppbanneret det endelige.

Vi har også litt lite samisk språk på sida vår. Blant annet skal navnet Davvi-Tromsa NSR eller vuonan komme fram på forsida. Men det må vi ta når vi og Ketil i frifugl.no får litt bedre tid.

Levert av Frifugl Design AS