Mineralloven styrt av Finnmak AP

 

Norges Lover


Sametinget sa nylig nei til regjeringens utkast til ny minerallov. Sametingsrepresentant Tor Mikalsen (NSR) er sterkt kritisk til utkastet, og mener Regjeringen lar seg styre av Finnmark Ap i denne saken.

- Poenget fra Sametingets side er å få en lov som tar tilstrekkelig hensyn til at staten Norge består av to likeverdige folk, samer og nordmenn. Staten kan ikke gjøre hva den vil bare fordi nordmenn er i flertall, sier Mikalsen.

- Jeg ser i hvert fall fire viktige punkter som gjør at forslaget til minerallov er uakseptabelt for Sametinget. For det første sikres ikke naturgrunnlaget for samisk kultur og næring i formålsparagrafen. For det andre sikres ikke samenes rett til konsultasjoner angående tiltak som kan berøre dem direkte. For det tredje at loven forskjellsbehandler områdene innenfor og utenfor Finnmark. Og for det fjerde gir forslaget ikke grunnlag for at det skal gis et urfolksvederlag (urfolksavgift) ved mineralutvinning.

Ingen begrunnelser?
Mikalsen mener det også er svært problematisk at Sametinget ikke har fått noen skikkelige politiske og faglige begrunnelser for regjeringens standpunkter.

- Punktet om urfolksvederlag, som følger av ILO konvensjonen, artikkel 15, 2, må nevnes spesielt. I begynnelsen av konsultasjonene hadde Sametinget gode forhandlinger med Nærings- og Handelsdepartementet. Etter det andre konsultasjonsmøtet i februar 2007, var det enighet omkring prinsippet om et urfolksvederlag. Dette punktet sto uendret i bortimot et år, forteller Mikalsen.

Sterke krefter i AP motarbeider
Men på konsultasjonsmøtet 11. april i år bekreftet næringsministeren at regjeringen hadde skiftet syn og ikke lenger ville opprettholde bestemmelsen om et urfolksvederlag. Og hva hadde skjedd i mellomtiden?
Jo, Finnmark Fylkeskommune og Finnmark Arbeiderparti hadde jobbet hardt mot urfolksvederlaget, konstaterer sametingsrepresentant Tor Mikalsen og er lettere oppgitt.
Det kulminerte med at nestleder i arbeiderpartiet, Helga Pedersen var på Finnmark arbeiderpartiets årsmøte i mars i år og la fram at regjeringen hadde snudd.

Reaksjonære holdninger
Arbeidet med en minerallov har pågått i 20 år. Implementeringen av ILO-konvensjonen i norsk lovverk er viktig for samene og for at Norge skal kunne oppfylle konvensjonen. Hva Norge gjør kan også ha betydning for rettighetssituasjonen til urfolk i andre land.

- Det er rett og slett tragisk at reaksjonære holdninger i et regionalt arbeiderpartilag for lov til å styre norsk urfolkspolitikk. Hvordan kan Finnmark Arbeiderpartis grumsete holdninger tillegges større vekt enn bindende avtaler i samarbeidsorganene for alle verdens land? Det er for meg helt uforståelig, sier Mikalsen.