Arrogante torskeoppdrettere

oppdrettsanlegg

Oppdrettsinteressenes framferd i Storfjord er hårreisende, uttaler sametingsrepresentant Tor Mikalsen (NSR). - Å bare ta seg til rette midt i fjordfiskernes garn er både frekk og antakelig ulovlig, sier han.

Mandag 13. oktober meldte Nordlys om hvordan Jarle Myrvold måtte legge ut i småbåt for å stanse oppdretterne som satte ut fortøyninger midt i laksesettet hans.

- Dersom det er gitt konsesjoner som er i strid med sjølaksefiskernes rettigheter må saken tas opp igjen og gjøres om, mener Mikalsen.

Også tidligere i høst kom det opp en konflikt mellom oppdrettstilhengere i Storfjord og lokale fiskere. Bakgrunnen var at ordfører og rådmann sendte et brev til Fiskeridirektoratet etter et avslag på en oppdrettssøknad. Flere fiskere gikk da ut i Framtid i Nord og sa at kommuneledelsen for med løgn i brevet.

- Ut fra internasjonale konvensjoner mener jeg at fjordfiskere i sjøsamiske områder har en klar rett til å drive fiske. Slik jeg ser det er torskeoppdrett en trussel for tradisjonelt fiske. Ut fra utviklingen i saken vil jeg vurdere å ta saken opp i Sametinget, sier Mikalsen.

I følge Mikalsen er problemene med torskeoppdrett blant annet at torsken er en utbryterkonge. -Rømming fører til genetisk forurensning og fare for sykdomsspredning til villtorsk. Det er ekstra kritisk med oppdrettstrusselen nå siden bestanden av kysttorsk/fjordtorsk er svak og er oppført på den nasjonale rødlisten for truede arter.

- Om villtorsken forsvinner, vil vi oppleve at vår viktigste lokale matressurs og verdier for millioner går tapt. Satsing på oppdrett henger heller ikke sammen med den nye satsingen på turisme i Lyngenområdet. Vårt fremste varemerke er inngrepsfrie naturområder og en fjord rik på (vill) fisk, poengterer Mikalsen.

Kommentarer