Applauderer Kystfiskeutvalget

Sjøsamer til havs

Kystfiskeutvalgets forslag vil få stor betydning for Troms også, sier sametingsrepresentant Tor Mikalsen (NSR). Han viser til at utvalget selv sier at de løsninger som foreslås for Finnmark trolig vil kunne være aktuelle for sjøsamiske områder ellers i landet også.


Mikalsen mener at det er helt klart at folk f.eks. i Nord-Troms har samme rett til å fiske i havet som folk i Finnmark. - Kystfiskeutvalget viser bl.a. til Samerettsutvalget II, og der kommer det fram at forholdene i sjøsamiske områder i Troms ikke er vesensforskjellig fra Finnmark. Jeg forventer derfor at det kommer et tilsvarende lovforslag om rett til fiske sør for Finnmark også.

Kystfiskeutvalget ble bedt om å foreta en historisk gjennomgang og å foreslå en ny lov om samers og andres rett til fiske i Finnmark. Utvalget foreslår at alle som bor langs fjorder og kysten av Finnmark skal ha en lovfestet rett til å fiske i havet.

- At ikke bare samer, men hele kystbefolkningen får nyte godt av disse rettighetene er veldig bra. Det er i tråd med NSRs langvarige fiskeripolitikk. Rettighetene som foreslås er basert på historisk bruk og folkerettens regler om urfolk og minoriteter. Det er svært positivt når samiske rettigheter kan brukes til å forbedre forholdene for hele befolkningen på kysten, sier Mikalsen.

Kystfiskeutvalgets forslaget om befolkningens fiskerett omfatter både en rett til å fiske til eget forbruk og til å kunne begynne som fisker i næring. Dette er en rett som den enkelte fisker har overfor fiskerimyndighetene, og som ikke krever at fiskeren kjøper en kvote. I fjordene er det også en særlig rett til fiske for folk som er bosatt ved den enkelte fjord, i loven kalt fjordretten.

- At folk skal kunne få tilgang til fiskekvoter uten å måtte betale for det vil være spesielt positivt for rekrutteringa til fiskerinæringa. Å betale fra en halv til en million for kvote i tillegg til båten har nok stoppet mange unge fra å tørre å satse på fiske, mener Mikalsen.

I tillegg til en lovfestet rett til fiske foreslår Kystfiskeutvalget at det etableres et regionalt styringsorgan, i loven kalt Finnmark fiskeriforvaltning. Finnmark fylkesting og Sametinget velger hver tre medlemmer til styret. Dette organet får myndighet til å motta og fordele kvoter og gi regler om fartøystørrelse og redskapsbruk i havet ut til fire nautiske mil utenfor grunnlinjene. Utenfor fjordene har fiskere bosatt utenfor Finnmark rett til fiske på lik linje med finnmarksfiskere.

Ettersom rettigheten til fiske gjelder sør for Finnmark også, mener Mikalsen at det vil være naturlig at det opprettes en regional fiskeriforvaltning som dekker en region som er større enn bare Finnmark.

- Jeg er svært fornøyd med Kystfiskeutvalgets forslag. Utvalget har tatt inn over seg Sametingets holdning til fiskerettigheter. Dersom forslaget gjennomføres vil det gi en ny vitamininnsprøyting i de samiske kyst og fjordområdene, avslutter Mikalsen.

Lappiske fiskere vender hjem fra Lofoten. Malt av Milton J. Burns (1853-1933). Fra NOU 2008:5

Sjøsamer til havs

Kommentarer