Tospråklighetsmidlene - Kåfjord kommunes nye salderingspost

Årsmøteuttalelse fra Gáivuona NSR 29.01.05

 

Gáivuna NSR beklager sterkt at Kåfjord kommune i kommunestyremøte 17.desember 2004 vedtok å svekke det direkte språkarbeidet i kommunen. Dette ble gjort gjennom å fordele ca 400.000 kroner av tospråklighetsmidlene til bl.a helsesenteret i Birtavarre og Manndalen skole.

Midlene var opprinnelig øremerket vikarutgifter i forbindelse med språkopplæring. Det ble i budsjettvedtaket ikke stilt krav til helsesenteret eller skolen om at pengene skal gå til språkarbeid.

 

Sametinget formål med tospråklighetsmidlene er å styrke og fremme bruken av samisk språk. Behovet for å øke samiskkompetansen generelt i kommunen er stor, da fornorskningspolitikken har ført til at etterkrigsgenerasjonen ikke fikk samme morsmål som sine foreldre, og samisken var på vei til å dø ut med de eldre. Samisk språklov og spesielt språkopplæringen har derfor vært veldig viktig for å holde det samiske språket levende i Kåfjord.

 

I dag foregår det samiskundervisning på flere nivåer, fra samiskopplæring i barnehage, på skole, og som ”voksenopplæring” av samisk språksenter. For å lykkes med å styrke det samiske språket i kommunen er en avhenging at tilbudet på alle disse nivåene styrkes og ikke svekkes. Dersom en svekker voksenopplæringen, ved å ta bort midler til vikarer, vil dette bla. medføre at tilgangen på samiskspråklige lærere og barnehageansatte vil bli mindre, noe som igjen gir et dårligere tilbud til barn og unge.

 

En ser i dag at f.eks den samiske barnehagen i Manndalen, Riebangárdi, sliter med å skaffe samiskspråklige vikarer, og dette gjør at en ikke greier å holde egne målsetninger om opplæring til ungene. Med en svekkelse av midler til samiskspråklig utdanning, vil dette forsterke seg ytterligere.

 

Det er stor søkning til kursene på samisk språksenter, og dette har gitt og vil gi kommunen verdifull kompetanse som på lang sikt kan være med på sikre Kåfjord som en samisk kommune. Gáivuona NSR mener at det er en fullstendig uholdbart og kortsiktig språkpolitikk av Kåfjord kommune å svekke denne språkopplæringen for å dekke fellesutgifter. Vi kan ikke akseptere at samisk språk gjennom tospråklighetsmidlene skal være en salderingspost på budsjettet, og ber derfor kommunen å omgjøre sin beslutning om å ta penger fra vikarpotten.

Kommentarer