Satsing på kyst- og fjordfiske!

Uttalelse fra årsmøtet i Gáivuona NSR 29.01.05 Fiske langs kysten og i fjordene har til alle tider vært en av hovednæringene for den samiske befolkning. Dette fisket foregår med relativt små båter og passive redskaper, noe som gir økologisk riktig beskatning og høy verdiskaping per kilo fisk.

Endringer i fiskeripolitikken, spesielt de siste 15 årene, har ført til at ca. halvparten av den minste kyst- og fjordflåten har blitt presset ut av næringen. Bare i fjor forsvant 1.407 personer fra fiskermanntallet. Dette rammer kystsamiske samfunn hardt.

Gáivuona NSR-Kåfjord sameforening ønsker å snu denne utviklingen gjennom å bygge fiskeriforvaltninga på nærhets- og avhengighets-prinsippet, der ressursene forvaltes regionalt og lokalt. Dette innebærer blant annet å tilbakeføre rettigheter som er blitt fratatt kyst- og fjordområdene fra og med 1990 og utover. Gáivuona NSR mener at følgende tiltak må settes i gang snarest:

 

· Reservere fisket i fjordområdene og kystnære farvann for kystflåten gjennom å forby alt trålfiske og begrense autoline- og snurrevadfiske innenfor 12 nautiske mil nord for 62°.

· Bygge ned den havgående flåten til fordel for kystflåten. Dette innebærer naturligvis at forslaget om evige kvoter for havflåten aldri kan komme på tale.

· Oppheve enhetskvoteordningen som i praksis har medført at fiskekvoter har blitt salgsvarer og spekulasjonsobjekter.

· Fjerne oppdrett av fisk i åpne merder i fjorder og sund der torsken gyter .

· Gjennomføre nærings- og forskningsprosjekter rettet mot lokal forvaltning av fisket i samsvar med lokale tradisjoner.

Kommentarer