Samisk språk trenger innsats mer enn fine planer

 

Cecilie

Av Cecilie Grape, 4. kandidat for NSR i Gáisi valgkrets
Parlamentarisk leder i arbeiderpartiets sametingsgruppe, Willy Ørnebakk, beskylder i et leserbrev NSR for "å slå inn dører som allerede står åpne". Bakgrunnen er at NSR vil sette fokus på samisk språk.

Ørnebakk viser til at regjeringen i fjor kom med med St.meld. nr. 28 (2007-2008) Samepolitikken, og nylig presenterte "Handlingsplan for samisk språk." Arbeiderpartiet ser ut til å mene at det er overflødig eller unødvendig for sametingspolitikere å bruke krefter på samisk språk etter at Stortingsmeldingen og handlingsplanen kom. NSR vil hevde det motsatte.

Det samiske samfunnet står overfor mange og komplekse utfordringer når det gjelder språket. Samiske barn har ikke individuell rett til undervisning i og på samisk. Kunnskapsløftet er ikke tilpasset områder der samisk er minoritetsspråk i samfunnet. Lærere, elever og foreldre fortviler over misforholdet mellom kompetansemål og timeantall. Foreldre mangler språkkompetanse til å kunne gi sine barn leksehjelp i hjemmet. Selv i kommuner innenfor forvaltningsområdet for samisk språk klarer ikke kommunene å rekruttere samisklærere med pedagogisk kompetanse. I mange samfunn blir språkbrukerne færre for hvert år som går og språket står i fare for å forsvinne. Her er det mange nye dører som må åpnes, og det haster!

Det virker som AP har fått seg en ny politisk sovepute, nemlig regjeringens handlingsplan for samisk språk. At sentrale sametingspolitikere inntar en slik holdning er skremmende og gir grunn for å rope varsku! Ørnebakks innlegg viser tydelig at arbeiderpartiet ikke har forstått hvilke store utfordringer de samiske lokalsamfunnene står overfor når det gjelder språket.

Den samiske befolkningen får daglig erfare at det ofte kan være langt imellom hva som er vedtatt på papiret og hva som er løst i praksis. For NSR er det viktig å ha fokus på hva som skjer i virkelighetens verden. Handlingsplanen omhandler riktignok en rekke tiltak for å styrke samisk språk innenfor forskjellige sektorer i samfunnet, men jeg vil advare mot å tro at dette er ensbetydende med at samiske folkevalgte nå kan lene seg tilbake og tro at jobben nå er gjort.

NSR vil i neste sametingsperiode ha en offensiv språksatsning. I mange samfunn kan nettopp det bety ett være eller ikke være for samisk språk. Det har vi tatt innover oss. Regjeringens handlingsplan for samisk språk er et lite skritt i riktig retning. Det er vel og bra. Det er da NSR bretter opp armene og fortsetter jobben. Vi har fortsatt lang vei å gå.
Også publisert hos Vesterålen Online