Protokoll fra årsmøte i Gáivuona Sámesearvi 2012

 

NSR Logo


Sted: Senter for nordlige folk, Manndalen
Dato: 03.12.12
Tid: 20.00

Til stede: Tor Mikalsen, Mary M Trollvik, Håkon Eriksen og Henrik Olsen.

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling er sendt ut 14.11.12.

2. Valg av møteleder og referent
Møteleder: Håkon Eriksen
Referent: Henrik Olsen

3. Årsmelding
Årsmøtet har ikke fått framlagt årsmelding fra styret.
Vedtak:
Årsmøtet konstaterer at det ikke har vært aktivitet det siste året.
Foreninga har vært representert på NSR sitt Landsmøte v/Henrik Olsen, Kjellaug Isaksen og
Håkon Eriksen.

4. Årsregnskap
Kasserer Tor Mikalsen fremlegger regnskapet. Regnskapet er revidert av Fred Are Nilsen.
Vedtak:
Årsregnskapet godkjennes som lagets regnskap for 2011.

5. Informasjon om arbeidet med Sametingsvalget
Håkon Eriksen informerer om valgarbeidet:
Valglistene skal være klare innen utgangen av mars.
Personer til valgstyret bør oppnevnes før utgangen av året.
Styret innkaller til dette møtet.

6. Kontingentens størrelse
Kontingenten er på 100,-.
Enstemmig.

7. Valg
Forslag på styre

Henrik Olsen, leder
Tor Miksalen, kasserer
Kjellaug Isaksen, styremedlem
Mary Mikalsen Trollvik, styremedlem
Håkon Eriksen, styremedlem

Vara:
1. Geir-Tommy Pedersen
2. Edel Olsen
3. Lars Nilsen

Revisor:
Fred Are Nilsen
Vara: Jorunn Løkvold

Valgkomite:
Geir-Tommy Pedersen

Enstemmig.

Møtet hevet kl 21.00

Henrik Olsen
Referent