Olje for enhver pris

 

Oljesøl

Av Tor Mikalsen
Sametingsrepresentant, NSR

I disse dager pågår en av de mest kystnære oljeboringene noen sinne på norsk sokkel. Oljeriggen Nucola står 44 km fra land, og den kan ses fra Nordkapp. Et oljesøl derfra vil kunne nå et av Nord-Europas største fuglefjell i løpet av bare ca 30 timer. Boretillatelsen ble gitt selv om Statens forurensingstilsyn (SFT), Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Norsk polarinstitutt var i mot.

Myndighetene anser oljevernberedskapen som god nok. Dette synes jeg er helt utrolig med tanke på det som kom fram etter Server-forliset på Fedje i januar. Her ble det sagt at oljevernutstyret var på plass, men at de ikke kunne bruke det på grunn av været. Utstyret fungerte ikke med bølgehøyde over 2-3 meter! Men ulykker skjer som kjent ofte i dårlig vær. En bølgehøyde på over 2-3 meter har man til stadighet på kysten av Finnmark.

Den 15. februar ble 'Forum for miljørisiko for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten' nedsatt. En bredt sammensatt ekspertgruppe skal vurdere risiko knyttet til akutt forurensing i disse havområdene. Forumet skal komme med sin endelige rapport om to år. Jeg er ikke i tvil om at det er et stort behov for en slikt forum. Det her er snakk om våre mest sårbare og rike havområder. Men da synes jeg det er både beklagelig og merkverdig at det gis tillatelser til oljeboring i de samme områdene før risikovurderingene er kommet i gang.

På toppen av boringen utenfor Nordkapp har regjeringa nylig tildelt oljeselskapene en lang rekke nye leteområder utenfor Troms. I regjeringens egen forvaltningsplan for Barentshavet er noen av disse områdene definert som "særlig sårbart og verdifullt". Det befinner seg blant annet store mengder fiskeegg og fiskelarver i området. Oljesøl der kan bety at betydelige deler av hele årsklasser med fisk går tapt. Både SFT, DN og Havforskningsinstituttet har vært negative til oljevirksomhet i området.

Fiskeressursene er uten sammenligning den viktigste ressursen Nord-Norge har hatt, og forhåpentligvis skal ha i utallige generasjoner ennå. At fiskeressursene forvaltes på en god måte betyr liv eller død for sjøsamisk kultur i mange områder. Politikken til regjeringen viser at grådigheten er større enn hensynet til fiskeriene og miljøet. Det minste den styrtrike oljenasjonen Norge kan gjøre, er å sørge for skikkelig oljevernberedskap langs kysten.

Artikkelen kom på trykk i lokalaviser, Nordlys, Fiskeribladet og Bergens Tidene

Kommentarer