Odd Geir Fagerli og "fakta"

 

mikalsentor.jpg.

Av Tor Mikalsen
Sametingsrepresentant (NSR)

Odd Geir Fargerli ba meg i et leserinnlegg 19.oktober om å sjekke fakta i torskeoppdrettssaken før jeg uttaler meg. Jeg synes jeg har ganske god oversikt i denne saken. Uansett mener jeg det er riktig å reagere på en sak ut fra de opplysninger som kommer fram i media. En av medias roller er jo nettopp å være en kanal for politiske debatter.

Jeg har fått med meg at Storfjord torsk har beklaget at de la merdeførtøyninger rett i laksebruket til en fisker, men ikke at de benekter sakens fakta. I min verden er det slik at dersom noen mener de har en tillatelse i et område, kan de ikke bare overkjøre andre som bruker området. Dette gjelder uansett hvem som skulle ha retten på sin side. Det er normal folkeskikk at man tar kontakt med andre brukere før man griper inn i deres drift. Noe annet vil være selvtekt.

Fagerli mener også at jeg bør kontakte samtlige fiskere for å finne ut av meninger om torskeoppdrett og gyteplasser. Jeg synes det er litt mye forlangt at jeg skal kontakte alle fiskere, men jeg har registrert følgende: Sju fjordfiskere har skrevet et brev til Fiskeridirektoratet der skriver at samtlige sjarkfiskere som oppholder seg i Storfjord tar avstand fra ordfører og rådmanns uttalelser.

Uttalelsen fra ordfører og rådmann kom i et brev til fiskeridepartementet der det bl.a. står: "det er sterk uenighet om det gyte- og oppvekstkart som er brukt, og at mange fiskere tar avstand fra dette." Rådmann Maar Stangeland uttalte til Nettopp Storfjord 18. september, at det var tre fiskere som var uenig i kartet med gyte- og oppvekstområder. Tre fiskere er ikke det samme som mange fiskere. Jeg mener kommunen dermed ikke vært redelig i sin framstilling.

Kommunens forsøk på fordreining av saken kommer også fram når de i brevet til departementet skriver: "Det er ikke klart hvilken effekt et oppdrettsanlegg for torsk vil ha på villfisk. I Middelhavet er det dokumentert at i næringsfattige områder øker mengden villfisk nær etablerte oppdrettsanlegg." Det er riktignok kjent at villfisk søker mot oppdrettsanlegg for å snappe opp fôr, men jeg kan ikke se noe positivt i det. I en rapport fra Havforskningsinstituttet kommer det tvert i mot fram at genetisk påvirkning på ville bestander og spredning av sykdomsfremkallende organismer fra oppdrettsanlegg til ville bestander kan bli et betydelig miljøproblem.

Nå ser jeg at arbeidet med kystsoneplan for Lyngen, Kåfjord og Storfjord endelig skal komme i gang. Ordfører Hanne Bråthen uttaler i et leserbrev at da vil kartlegginger av gyteplasser m.m. bli gjennomført, både fjordfiskere, oppdrettere og andre vil få uttale seg. Dette er jo veldig positivt. I en slik prosess kommer Sametinget også inn i bildet ettersom planen skal sendes Sametinget på høring. Dersom fjordfiskerne føler at de ikke blir tilstrekkelig hørt i den kommunale prosessen, kan saken tas opp gjennom Sametinget.