Ledelsen i Fiskarlaget svikter kysten

 

Tor M 2003 Hode thumb

 

Av Tor Mikalsen
Norske Samers Riksforbund (NSR)

Lederen i at Norges Fiskarlag, Reidar Nilsen, sa i media 23. mars at de godtar oljeboring så nært land som 35 kilometer. En kan virkelig spørre hvilke interesser det er ledelsen i fiskarlaget representerer. Er fiskarlaget og og oljeselskapene i samme båt?

Saken er at myndighetene til nå ikke har utlyst noen blokker nærmere enn 35 km fra land, og det er lite som tyder på at de kommer til å gjøre det. Det statlige sameksistensutvalget har sagt at oljevirksomhet er uaktuelt nærmere land enn 35 km i overskuelig framtid.

Fiskarlaget inntar med andre ord et standpunkt som er fullstendig tannløst. Reidar Nilsen sier at dette er et kompromissforslag. Kompromiss mellom hva, kan en da spørre?


Nilsen sier riktignok at de ikke ønsker oljeboring på feltene Nordland VI og VII, samt Troms II. Dette er vel og bra. Men disse feltene dekker bare deler av kysten. Dermed betyr dette at fiskarlaget aksepterer oljevirksomhet helt inn til 35 km fra land langs store deler av kysten av Nordland og Troms, i tillegg til hele Finnmarkskysten.


Nilsen sier også at det går an for fiskerne å leve i lag med oljenæringen på en vettig måte. Men fiskere i Sør-Norge ga nylig andre signaler. På spørsmål om harmonisk sameksistens med oljevirksomheten i Nordsjøen, svarte Nils Myklebust, leder i Sogn og Fjordane fiskarlag: «Vi er så lei av å høre dette argumentet fra oljeindustrien. Det er ikke uten grunn at ikke en eneste fisker vil skrive under på påstanden om konfliktfri sameksistens».

Minimumsavstanden fra land for oljevirksomhet er av statens miljøfaglige etater (SFT, DN) satt til 72 km. Det har å gjøre med at oljen driver ca 72 km i løpet av to døgn, og dette er det som trengs for å klargjøre beredskap etter en ulykke. Miljøorganisasjonene mener at minimumsavstanden må være oppe i 10- 12 mil for være helt sikker på å kunne beskytte fuglebestandene og gyte og oppvekstområder for fisk.


Hele kysten av Nord-Norge fra Røst til Varanger er viktige gyte- og oppvekstområder for torsk, sild, hyse og lodde. Dette er våre rikeste fiskeområder. Fiskarlaget er en av de sterkeste interessegruppene i spørsmålet om oljeaktivitet i nordområdene. Som en organisasjon for fiskere er det vanskelig å skjønne hvorfor de aksepterer temmelig fritt fram for oljeselskapene.

Å tillate oljeaktivitet så nært land som bare 35 km, vil etter min mening være å gamble stygt med fiskeressursene. Med tanke på de store og viktige verdiene vi forvalter på kysten mener jeg 10-12 mil fra land er en helt rimelig minimumsgrense for eventuell oljevirksomhet.

Leserinnlegget ble publisert i en rekke aviser og hos Vesterålen online

 

Kommentarer

Rettelse ang Fiskarlaget og olje og kysten

Det var litt vanskelig å finne fullstendige kartavmerkinger av oljefeltene da eg skrev artikkelen. Etter å ha sett nærmere på kartet publisert i Nordlys 25.03, så eg at Nordland VII dekker et større område enn eg først antok. Eg sendte derfor ut en ny utgave av artikkelen til en del aviser. Setningen "Dermed betyr dette at fiskarlaget aksepterer oljevirksomhet helt inn til 35 km fra land langs det meste av kysten av Nordland og Troms, i tillegg til hele Finnmarkskysten." i første utgave, ble noe feil.

Troms II og Nordland VI og VII dekker ca. halve kysten av Troms og muligens over halve kysten av Nordland. I andre utgave skrev eg derfor at: "Dermed betyr dette at fiskarlaget aksepterer oljevirksomhet helt inn til 35 km fra land langs store deler av kysten av Nordland og Troms, i tillegg til hele Finnmarkskysten."

Ingen stor sak, men rett ska være rett :)