Hvem skal ha mest å si i nord

 

GTP på kaia


Av Geir Tommy Pedersen. 1. kandidat Norske Samers Riksforbund (NSR) Gáisi valgkrets.

Nærhet gir rett. Dette er et viktig prinsipp for NSR. I Sør-Norge gjelder dette i høyeste grad, mens vi her nordpå nærmest er forhindret å bruke utmarka sørpå.

Ifølge organisasjonen Jeger og Fisk har jegere (og fiskere) fra vestkanten i Oslo hevdvunne rettigheter til å jakte og fiske i Finnmark og Troms.

Skal vi som bor i distriktene her nord, være med på å forvalte våre nærområder? Det er det samerettsutvalget 2 i kortversjon foreslår for områdene fra Finnmark og sørover. NSR støtter dette. Om du er same, nordmann eller kven - det er vi som bor i området, som skal ha mest å si i forhold til høstingen, bruken og forvaltningen av vårt nærområde.

Ta fra de store
Også for havet og fjordene er prinsippet om at nærhet gir rett viktig for NSR. Vi ønsker en fiskeriforvaltning og ressursfordeling som er mer i tråd med bosettingsmønsteret langs kysten og fjordene. Vi i NSR støtter opp under Kystfiskeutvalgets forslag. NSR vil ha en omfordeling av fiskeressursene fra store til mindre enheter og vi mener at kystbefolkningen har en historisk rett til ressursene utenfor støa. NSR ønsker også større lokal medbestemmelse av bruken av fjordene, også i forhold til nye virksomheter som oppdrett og turisme.

En alternativ næringspolitikk
NSR har på Sametinget ført en næringspolitikk som i stor grad har stått i kontrast til ulike regjeringers støtteordninger. Disse støtteordningene har vært tilpasset store enheter og allerede kapitalsterke enheter, som Røkke. NSR har utviklet tilskuddsordninger i Sametinget som er tilpasset våre områder. Undersøkelser viser at Samisk utviklingsfond er en viktig bidragsyter for å opprettholde bosetting. Fondet har bidratt til at det er lys i husan, båta på sjøen og liv i fjøsene langs kysten. Istedenfor lån, tildeler fondet tilskudd. Noe som har gitt mange den egenkapitalen som trenges for å starte virksomhet.